Zamówienia publiczne - Aktualne

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI W OPARCIU O ART. 67 UST. 1 PKT 12

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Giżycko z siedzibą w Giżycku, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko reprezentowana przez Sekretarza – Pana Dariusza Grygiencza działającego na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Giżycko – Pana Marka Jasudowicza z dnia 02.10.2019 r.

NIP 8451981949

tel. +48 87 429 99 60, faks +48 87 429 99 76, e-mail: ugg@ugg.pl

strona internetowa: www.ugg.pl, www.bip.ugg.pl

 

II. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz wartości zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Gajewo – na działkach nr ewid. 240/1 i 243/26 oraz ulicy Akacjowej; Sulimy – na działce nr ewid. 207 – etap I niwelacja terenu.   

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą poszczególne zadania: 

  • · zadanie nr 1:odcinek drogi wewnętrznej – w miejscowości Gajewo na działkach nr ewid. 240/1
    i 243/26 i powierzchni 1825,00 m2,
  • · zadanie nr 2: odcinek ul. Akacjowej – w miejscowości Gajewo na działkach nr ewid. 320 i 324
    i powierzchni 604,00 m2 – etap I,
  • · zadanie nr 3: odcinek drogi wewnętrznej – w miejscowości Sulimy na działce nr ewid. 207
    i powierzchni 540,00 m2”

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233120-6.

 

Wartość zamówienia:

92500.00 zł netto

 

III. Nazwa i adres Wykonawcy, z którym została zawarta umowa

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o., Bystry 1H, 11-500 Giżycko

 

IV. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia

Zamówienie polegające na przebudowie dróg gminnych w miejscowościach: Gajewo – na działkach nr ewid. 240/1 i 243/26 oraz ulicy Akacjowej; Sulimy – na działce nr ewid. 207 – etap I niwelacja terenu.   

jest zadaniem własnym Gminy.

Gmina Giżycko jako Zamawiający działając na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843)  udziela zamówienia z wolnej ręki. Zamówienie może być udzielone Wykonawcy tj. Gminnemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o., Bystry 1H, 11-500 Giżycko ponieważ spełnione są łącznie następujące warunki:

a) Zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej,

b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego sprawującego kontrolę,

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

 

V. Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy

19.11.2019 r.; 15 grudnia 2019 r.

 

VI. Informacja o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało opublikowane

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Pzp nie zostało zamieszczone ani też opublikowane.

 

VII. Informacja o terminie i miejscu zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w art. 95 ust. 1 i 2

Ogłoszenie, o którym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych – ogłoszenie nr 510259766-N-2019 z dnia 29-11-2019 r.

        

 

 

Z up. Wójta Gminy Giżycko

   Dariusz Grygiencza

   Sekretarz Gminy Giżycko

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 grudnia 2019 10:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Tkaczyk
Ilość wyświetleń: 398
02 grudnia 2019 10:58 (Dorota Tkaczyk) - Opublikowanie dokumentu.
02 grudnia 2019 10:57 (Dorota Tkaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany