Zamówienia publiczne - Aktualne

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI W OPARCIU O ART. 67 UST. 1 PKT 12

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Giżycko z siedzibą w Giżycku, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko reprezentowana przez Sekretarza – Pana Dariusza Grygiencza działającego na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Giżycko – Pana Marka Jasudowicza z dnia 02.10.2019 r.

NIP 8451981949

tel. +48 87 429 99 60, faks +48 87 429 99 76, e-mail: ugg@ugg.pl

strona internetowa: www.ugg.pl, www.bip.ugg.pl

 

II. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz wartości zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Bieżący remont i konserwacja dróg, chodników, ciągów pieszych
i placów, przystanków, na terenie gminy.

W zakresie prowadzenia bieżących remontów nawierzchni dróg gminnych i dróg wewnętrznych, chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych, placów, przystanków autobusowych, ciągów komunikacyjnych, ciągów pieszych w parkach i skwerach na terenie gminy, do obowiązków Wykonawcy należy

a)    remont cząstkowy nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej i betonowej kostki brukowej
w zależności od potrzeb zgłoszonych przez Zamawiającego do powierzchni maksymalnej 250 m2,

b)    prostowanie (pionowanie), ustawianie wyrwanych, naprawianie i mycie znaków drogowych oraz ustawianie nowych znaków zgodnie z opracowaną organizacją ruchu,  na drogach gminnych
i drogach wewnętrznych,

c)    prostowanie (pionowanie), ustawianie wyrwanych i nowych, naprawianie i mycie tablic drogowskazowych do posesji (tablic z nazwą ulicy) przy drogach gminnych i drogach wewnętrznych oraz innych drogach,

d)    remont nawierzchni gruntowych dróg gminnych i dróg wewnętrznych (w tym wzmocnionych żwirem),

wg zakresu i zapotrzebowania przedstawionego przez Zamawiającego.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233141-9.

 

Wartość zamówienia:

666666.63 zł netto

 

III. Nazwa i adres Wykonawcy, z którym została zawarta umowa

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o., Bystry 1H, 11-500 Giżycko

 

IV. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia

Gmina Giżycko jako Zamawiający działając na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843)  udziela zamówienia z wolnej ręki. Zamówienie może być udzielone Wykonawcy tj. Gminnemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o., Bystry 1H, 11-500 Giżycko ponieważ spełnione są łącznie następujące warunki:

a) Zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej,

b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego sprawującego kontrolę,

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

 

V. Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy

31.12.2019r, 01.01.2020-31.12.2020

 

VI. Informacja o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało opublikowane

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Pzp nie zostało zamieszczone ani też opublikowane.

 

VII. Informacja o terminie i miejscu zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w art. 95 ust. 1 i 2

Ogłoszenie, o którym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych – ogłoszenie nr 510322998-N-2020 z dnia 02-01-2020 r.

        

 

 

Z up. Wójta Gminy Giżycko

   Dariusz Grygiencza

   Sekretarz Gminy Giżycko

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 stycznia 2020 13:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Tkaczyk
Ilość wyświetleń: 321
02 stycznia 2020 13:37 (Dorota Tkaczyk) - Opublikowanie dokumentu.
02 stycznia 2020 13:36 (Dorota Tkaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
02 stycznia 2020 13:36 (Dorota Tkaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany