Zamówienia publiczne - Aktualne

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI W OPARCIU O ART. 67 UST. 1 PKT 12

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Giżycko z siedzibą w Giżycku, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko reprezentowana przez Sekretarza – Pana Dariusza Grygiencza działającego na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Giżycko – Pana Marka Jasudowicza z dnia 02.10.2019 r.

NIP 8451981949

tel. +48 87 429 99 60, faks +48 87 429 99 76, e-mail: ugg@ugg.pl

strona internetowa: www.ugg.pl, www.bip.ugg.pl

 

II. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz wartości zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Organizacja oraz kompleksowe utrzymanie czystości dróg gminnych
i dróg wewnętrznych, w tym: placów, miejsc rekreacji, chodników (ścieżek rowerowych) oraz terenów zieleni w tym  pielęgnacji terenów zieleni. Zimowe utrzymanie dróg, chodników, ciągów pieszych
i placów na terenie gminy. Wycinka drzew i krzewów na nieruchomościach należących do zasobów Gminy. Utrzymanie obiektów cmentarnictwa wojennego oraz cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Giżycko. Bieżące utrzymanie i konserwacja stanowiącej własność Gminy Giżycko kanalizacji deszczowej.

W zakresie kompleksowego utrzymania czystości dróg, placów, miejsc rekreacji, chodników (ścieżek rowerowych) prace obejmują:

- systematyczne oczyszczanie z błota, piachu, liści i innych nieczystości dróg, chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych, placów, przystanków autobusowych, ciągów komunikacyjnych, ciągów pieszych w parkach i skwerach, oczyszczanie z rzęsy i nieczystości stałych oczka wodnego w Bystrym  oraz w miejscach rekreacji i wypoczynku,

- bieżące odchwaszczanie mechaniczne lub chemiczne obrzeży, nawierzchni dróg, placów, chodników i alejek w obszarach parków i zadrzewień,

- utrzymanie czystości po imprezach organizowanych przez jednostki gminne wraz z wywozem nieczystości,

- rozwożenie i zwożenie koszy na  odpady komunalne na terenie gminy,

- bieżąca konserwacja i naprawa koszy (wraz z kosztami materiałów),

- ustawianie nowych koszy na odpady komunalne wg wskazań Zamawiającego,

- opróżnianie koszy nie dopuszczając do ich przepełnienia, w tym utrzymanie w higienicznym stanie  koszy ulicznych i wywóz gromadzonych w nich nieczystości,

- likwidacje dzikich wysypisk śmieci i nieczystości luzem,

- zagospodarowanie powstałych po sprzątnięciu zmiotek i innych odpadów ulicznych, w tym nieczystości z koszy ulicznych;

- utrzymywanie czystości wokół wiat przystankowych na terenie gminy, wykaszanie trawy wokół wiat, doraźna wymiana wybitych szyb;

- usunięcia piasku pozimowego po okresie zimowym.

W ramach zimowego utrzymania dróg na gruntach stanowiących własność Gminy Giżycko, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Giżycko lub oddanego jej w posiadanie na podstawie innych tytułów prawnych oraz gruntu, na którym Gmina zobowiązała się świadczyć usługi w oparciu o zawarte przez Gminę porozumienia oraz w oparciu o zasady opisane w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zmianami), w szczególności w okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia i od 01 listopada do 31 grudnia, do obowiązków Wykonawcy należy:

- podjęcie czynności zabezpieczających wykonanie zadania polegających m.in. na przygotowaniu sprzętu, zakupie środków chemicznych i niechemicznych oraz materiałów do zimowego utrzymania dróg w tym przygotowaniu zamówienia na usługi świadczone przez podwykonawców;

- odśnieżanie dróg, chodników, ciągów pieszych i placów, przystanków,

- zwalczanie środkami chemicznymi i niechemicznymi gołoledzi, szronu, sadzi, śliskości pośniegowej i lodowicy powstałej na nawierzchniach dróg, chodników ciągów pieszych|i placów, przystanków;

- usunięcie luźnego śniegu, błota pośniegowego, śniegu zajeżdżonego, których warstwa może utrudniać ruch pojazdów i pieszych;

- usunięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do dróg publicznych lub z innych chodników oddanych Gminie w posiadanie na podstawie innych tytułów prawnych oraz gruntu, na którym Gmina zobowiązała się świadczyć usługi w oparciu o zawarte przez Gminę porozumienia;

- pozostawanie w gotowości do podjęcia działań związanych z zimowym utrzymaniem, a w szczególności do  odśnieżania oraz zwalczania śliskości i gołoledzi.

Zamawiający zleca Wykonawcy prace polegające na wycince drzew i krzewów należących do zasobów Gminy będących następstwem prowadzenia prac inwestycyjnych, remontowych i prac związanych z bieżącym utrzymaniem terenów Gminy oraz związanych z gospodarką drewnem tj. magazynowaniem i zbywaniem drewna pochodzącego z wycinki.

W zakresie utrzymania cmentarnictwa wojennego Zamawiający powierza Wykonawcy realizację zadania zleconego Gminie Giżycko w oparciu o porozumienie zawarte z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, w zakresie wykonania bieżących prac remontowo-konserwacyjnych i porządkowo-pielęgnacyjnych na cmentarzach i grobach wojennych znajdujących się na terenie Gminy.

Utrzymanie czystości i porządku na terenie Cmentarza Komunalnego w Kamionkach poprzez: zamiatanie, grabienie i usuwanie nieczystości nagromadzonych w wyniku sprzątania, terenu pod pojemniki na odpady komunalne poprzez zgrabianie i zamiatanie nieczystości oraz ich umieszczanie w pojemnikach, grabienie i zamiatanie opadłych liści, gałęzi, wykaszanie terenu zielonego, oczyszczanie ciągów komunikacyjnych z przerostów (z chwastów, trawy) do linii grobów z nimi graniczących, sprzątanie innych śmieci i nieczystości stałych, w tym porzuconego gruzu, fragmentów zdemontowanych nagrobków, ławek, ogrodzeń itp. Wszelkie odpady nagromadzone w wyniku wykonania prac, o których mowa powyżej należy usunąć poprzez ich umieszczenie w pojemnikach na ten cel przeznaczonych.

Utrzymanie czystości i porządku, w razie zaistnienia takiej potrzeby, na terenach dawnych cmentarzy ewangelickich stanowiących mienie Gminy Giżycko, poprzez: zamiatanie, grabienie i usuwanie nieczystości nagromadzonych w wyniku sprzątania, grabienie i zamiatanie opadłych liści, gałęzi, wykaszanie terenu zielonego, oczyszczanie ciągów komunikacyjnych z przerostów (z chwastów, trawy) do linii grobów z nimi graniczących, sprzątanie innych śmieci i nieczystości stałych. Wszelkie odpady nagromadzone w wyniku wykonania prac, o których mowa powyżej należy usunąć poprzez ich umieszczenie w pojemnikach na ten cel przeznaczonych.

Bieżące utrzymanie i konserwacja stanowiącej własność Gminy Giżycko kanalizacji deszczowej w szczególności obejmuje następujący zakres prac:

-czyszczenie studni rewizyjnych na kolektorach kanalizacji deszczowej,

-czyszczenie studzienek wpustów ulicznych ,

-czyszczenie systemu odwodnienia liniowego,

-czyszczenie rurociągów,

-czyszczenie krat na wylotach kanalizacji deszczowej do rowów retencyjnych i rowów otwartych,

-czyszczenie rurociągów (przepustów) pod drogami leżących w ciągu rowów otwartych,

-drobne remont i wymiany uszkodzonych elementów studni i studzienek (np. wymiana uszkodzonych pokryw studni, wymiana uszkodzonych rusztów wpustów)

-remonty pokryw nastudziennych (uszczelnienie połączeń, wymiana pękniętych pokryw, naprawy nawierzchni wokół włazów i wpustów)

-wymiana uszkodzonych rurociągów KD z rur betonowych na rury PVC SN8 Fi 200 mm z rozebraniem i odtworzeniem  nawierzchni,

-inspekcja rurociągów z zapisem na nośnikach DVD (kamerowanie),

-czyszczenie separatorów i piaskowników z wywozem nieczystości do miejsca utylizacji,

-obkaszanie skarp rowów retencyjnych,

-odtwarzanie profili  rowów przydrożnych i rowów retencyjnych, 

-wykonanie odwodnienia drenarskiego pasa drogowego dróg gminnych i innych terenów stanowiących własność Gminy Giżycko.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90610000-6, 90620000-1, 77211400-6.

 

Wartość zamówienia:

636585.30 zł netto

 

III. Nazwa i adres Wykonawcy, z którym została zawarta umowa

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o., Bystry 1H, 11-500 Giżycko

 

IV. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia

Gmina Giżycko jako Zamawiający działając na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843)  udziela zamówienia z wolnej ręki. Zamówienie może być udzielone Wykonawcy tj. Gminnemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o., Bystry 1H, 11-500 Giżycko ponieważ spełnione są łącznie następujące warunki:

a) Zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej,

b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego sprawującego kontrolę,

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

 

V. Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy

31.12.2019r, 01.01.2020-31.12.2020

 

VI. Informacja o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało opublikowane

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Pzp nie zostało zamieszczone ani też opublikowane.

 

VII. Informacja o terminie i miejscu zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w art. 95 ust. 1 i 2

Ogłoszenie, o którym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych – ogłoszenie nr 510323159-N-2020 z dnia 02-01-2020 r.

        

 

 

Z up. Wójta Gminy Giżycko

   Dariusz Grygiencza

   Sekretarz Gminy Giżycko

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 stycznia 2020 13:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Tkaczyk
Ilość wyświetleń: 494
14 lutego 2020 10:31 (Dorota Tkaczyk) - Dodanie załącznika [zmiana_informacja_o_udzieleniu_zamowienia_uslugi.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 stycznia 2020 13:38 (Dorota Tkaczyk) - Opublikowanie dokumentu.
02 stycznia 2020 13:37 (Dorota Tkaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany