Posiedzenia komisji

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Giżycko w dniu 19 grudnia 2018 roku godz. 13:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy

Porządek posiedzenia. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym...

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Giżycko w dniu 18 grudnia 2018 roku godz. 13:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy

Porządek posiedzenia. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym...

Posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Giżycko w dniu 27 listopada 2018 roku – godz. 13:45 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji. 3. Sprawy różne i wolne wnioski. 4. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego w dniu 27 listopada 2018 roku – godz. 14:15 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Wybór Przewodniczącego Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji. 3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: aktualizacji „Założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Giżycko na lata 2009 – 2025 z perspektywą do 2033 roku”. 4....

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Giżycko w dniu 27 listopada 2018 roku – godz. 13:45 – gabinet Wójta Gminy Giżycko

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji. 3. Sprawy różne i wolne wnioski. 4. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 27 listopada 2018 roku – godz. 13:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Wybór Przewodniczącego Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji. 3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i...

Zatrzymaj banner przewijany