Posiedzenia komisji

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Giżycko w dniu 18 grudnia 2018 roku godz. 13:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy

Porządek posiedzenia.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019 – 2023.
4. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
5. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
6. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko na lata 2019-2025.
7. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżycko na 2019 rok.
8. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
9. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
10. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
11. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
12. Sprawy różne i wolne wnioski.
13. Zamknięcie posiedzenia.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy Giżycko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 grudnia 2018 11:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Janusz Mielziuk
Ilość wyświetleń: 736
14 grudnia 2018 14:08 (Janusz Mielziuk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2018 11:57 (Janusz Mielziuk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany