Fundusz sołecki

Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Giżycko z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zasad wydatkowania Funduszu Sołeckiego Gminy Giżycko

Ogłoszono: 2015-02-23 13:10:59 przez Janusz Mielziuk

Zarządzenie Nr 16/2015
Wójta Gminy Giżycko
z dnia 19 lutego 2015 r.

w sprawie ustalenia zasad wydatkowania Funduszu Sołeckiego Gminy Giżycko

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr XXXV/407/2014 Rady Gminy Giżycko z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie funduszu sołeckiego zarządza się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zasady wydatkowania Funduszu Sołeckiego Gminy Giżycko, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Zatwierdza się wzór wniosku o przyznanie środków funduszu sołeckiego stanowiący Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt Gminy Giżycko
/-/Marek Jasudowicz
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 16/2015
Wójta Gminy Giżycko
z dnia 19 lutego 2015 r.

ZASADY WYDATKOWANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY GIŻYCKO

§ 1

1. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego odbywa się na podstawie wniosków o przyznanie środków zgodnie z uchwałą budżetową.
2. Wszelkie wydatki w ramach funduszu sołeckiego dokonywane są zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ustawą Prawo zamówień publicznych i wszystkimi wewnętrznymi obowiązującymi w Urzędzie Gminy Giżycko procedurami dotyczącymi gospodarki finansowej.
§ 2

1.Zakup materiałów i usług związanych z wykonywaniem przyjętych przez sołectwo zadań powinien być udokumentowany fakturą lub rachunkiem, w którym nabywcą i odbiorcą jest Gmina Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko, NIP: 8451981949.
2.Zamówienia i umowy na zadania o wartości powyżej 30 000 euro (po przeprowadzonej procedurze przetargowej) przygotowuje stanowisko do zamówień publicznych.
3. Zamówienia i umowy do kwoty 30 000 euro (po przeprowadzeniu procedury zgodnej z obowiązującym w urzędzie regulaminem zamówień publicznych) przygotowuje odpowiednia do rodzaju zadania, komórka merytoryczna Urzędu Gminy Giżycko.
4. Zakupy biletów wstępu, nagród w konkursach, art. spożywczych itp. do wysokości 1 000 zł dokonuje na podstawie zatwierdzonego zamówienia sołtys.
5. Wzór zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszych zasad wydatkowania Funduszu Sołeckiego Gminy Giżycko.
6. Wypełniony druk, o którym mowa w ust. 5 należy przekazać do weryfikacji i akceptacji w terminie, co najmniej 5 dni przed planowaną datą zakupu/datą rozpoczęcia procedury zamówienia publicznego.

§ 3

1. Każdy dokument finansowy podlega opisaniu i podpisaniu przez sołtysa oraz przez pracownika Urzędu Gminy merytorycznie odpowiedzialnego za realizację zadania.
2. Opis zawiera informację według schematu przedstawionego poniżej:
„Wymieniony w dokumencie wydatek został zrealizowany w ramach środków funduszu sołeckiego. Zadanie wykonano w Sołectwie ……….….. Gmina Giżycko.
Wydatek w kwocie ……………………. zł (słownie: …………………….….……………..) dotyczy zadania pn. „ ………………….………….” ujętego pod poz. Nr ….. wniosku funduszu sołeckiego”.
3. Odpowiedzialność merytoryczną za realizację przedsięwzięć ponosi, odpowiednia do rodzaju zadania, komórka merytoryczna Urzędu Gminy Giżycko, która dokonuje również kontroli w zakresie zgodności rzeczowej i finansowej wykonanego zadania z planem wyszczególnionym we wniosku.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2015-02-23
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Małgorzata Biraga
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 października 2015 11:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1346
07 października 2015 11:23 (Administrator) - Dodanie załącznika [zamowienie__zalacznik_do_zasad_wydatkowania_funduszu_soleckiego_gg.do c] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 października 2015 11:23 (Administrator) - Dodanie załącznika [wniosek_solectwa__zarzadzenie_nr_16_2015_wojta_gg.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 października 2015 11:22 (Administrator) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany