Fundusz sołecki

Zarządzenie Nr 69/2014 Wójta Gminy Giżycko z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Giżycko

Ogłoszono: 2015-02-23 13:00:54 przez Janusz Mielziuk


Zarządzenie Nr 69/2014
Wójta Gminy Giżycko
z dnia 8 sierpnia 2014 r.

w sprawie ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Giżycko


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustanawiam Regulamin Funduszu Sołeckiego Gminy Giżycko, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Giżycko
/-/ Andrzej Sieroński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 69/2014
Wójta Gminy Giżycko
z dnia 8 sierpnia 2014 r.

REGULAMIN FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY GIŻYCKO
§ 1
1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. poz. 301);
2) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Funduszu Sołeckiego;
3) Zadaniu - należy przez to rozumieć zadanie, o którym mowa w art. 2 ust. 6 ustawy;
4) Wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;
5) Sołectwie – należy przez to rozumieć Sołectwo Gminy Giżycko.
§ 2
1. Środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na zadania, przewidziane do realizacji na obszarze sołectwa, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa i są zgodne ze strategią rozwoju gminy lub z planem odnowy miejscowości lub na pokrycie wydatków z przeznaczeniem na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej.
2. Do zadań własnych gminy należą w szczególności zadania z zakresu:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
4) działalności w zakresie telekomunikacji;
5) lokalnego transportu zbiorowego;
6) ochrony zdrowia;
7) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
8) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
9) gminnego budownictwa mieszkaniowego;
10) edukacji publicznej;
11) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
12) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
13) targowisk i hal targowych;
14) zieleni gminnej i zadrzewień;
15) cmentarzy gminnych;
16) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
17) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
18) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
19) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
20) promocji gminy;
21) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych;
22) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
23) organizacji spotkań, szkoleń, w tym wyjazdowych dla mieszkańców sołectwa.

3. Uprawnionym do korzystania z funduszu sołeckiego jest sołectwo, w imieniu którego działa sołtys.
4. O sposobie wydatkowania funduszu sołeckiego decyduje zebranie wiejskie sołectwa.
§ 3

Wójt w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy przekazuje sołtysom informację o wysokości środków funduszu sołeckiego dla danego sołectwa.

§ 4
1. Zadania wskazane do realizacji przez mieszkańców sołectwa sołtys przekazuje Wójtowi w formie wniosku, w nieprzekraczalnym terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego wniosek dotyczy.
2. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 sołtys przekazuje wraz z uchwałą zebrania wiejskiego, protokołem z tego zebrania i listą obecności na zebraniu wiejskim.
4. We wniosku, oprócz wkładu finansowego z budżetu Gminy Giżycko, może również zostać wykazany wkład własny sołectwa, np. w postaci pracy wolontariuszy.

§ 5

1. Wniosek uchwalony przez zebranie wiejskie i złożony przez Sołtysa w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu, podlega ocenie Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.
2. Komisję ds. oceny wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego powołuje Wójt w drodze odrębnego zarządzenia.
3. W przypadku przyjęcia wniosku uwzględnia się go w projekcie budżetu gminy.
4. W przypadku odrzucenia wniosku sołectwa, Wójt Gminy Giżycko, terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku sołectwa, informuje sołtysa o odrzuceniu wniosku niespełniającego warunków określonych w art. 5 ust. 2 - 4 ustawy o funduszu sołeckim.
§ 6

1. Dwa lub więcej sołectw mogą realizować wspólne przedsięwzięcia. W tym celu każde z sołectw uchwala odrębnie wniosek, w którym wskazuje przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na obszarze danego sołectwa lub innego sołectwa w Gminie Giżycko.
2. W przypadku wniosków, o których mowa w ust. 1 przepisy § 4 ust. 3 oraz § 5 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio, z tym że wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze danego sołectwa lub innego sołectwa w danej gminie.

§ 7

1. Sołectwo ma możliwość w trakcie roku budżetowego, jednak nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do 31 października danego roku budżetowego, wystąpienia o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.
2. Proponowane przez sołectwo zmiany nie mogą prowadzić do zwiększenia wydatków ustalonych pierwotnie w uchwale budżetowej.
3. Sołectwo składając wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu zobligowane jest do stosowania procedury dotyczącej uchwalania i złożenia wniosku, stosownie do § 4 ust. 2 i 3 niniejszego Regulaminu.
§ 8

1. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego odbywa się na podstawie wniosków o przyznanie środków zgodnie z uchwałą budżetową.
2. Wszelkie wydatki w ramach funduszu sołeckiego dokonywane są zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
3. Zakup materiałów i usług związanych z wykonywaniem przyjętych przez sołectwo zadań powinien być udokumentowany fakturą lub rachunkiem, w którym nabywcą lub odbiorcą jest Gmina Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko, NIP: 8451981949.
4. Każdy dokument finansowy podlega opisaniu zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
5. Niewykorzystane środki funduszu nie przechodzą na kolejny rok budżetowy.
6. Wniosek o zwrot z budżetu państwa, w formie dotacji celowej wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego sporządza Referat Finansowo-Księgowy.
7. Za obliczenie wysokości środków przypadających danemu sołectwu w roku budżetowym odpowiada Referat Finansowo-Księgowy.
8. Odpowiedzialność merytoryczną za realizację przedsięwzięć ponosi, odpowiednia do rodzaju zadania, komórka merytoryczna Urzędu Gminy Giżycko, która dokonuje również kontroli w zakresie zgodności rzeczowej i finansowej wykonanego zadania z planem wyszczególnionym we wniosku.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2015-02-23
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Małgorzata Biraga
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 października 2015 11:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1122
07 października 2015 11:27 (Administrator) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany