Podatki i opłaty

Decyzja o umorzeniu, odroczeniu terminu płatności

Ogłoszono: 2008-05-09 09:03:52 przez Janusz Mielziuk

Osoba kontaktowa:

Milena Cituk, Kamila Rudnicka
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Finansowy
- pokój nr 20 tel. 429-99-68/429-99-66, podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny.


Wymagane dokumenty:

Dokumenty od wnioskodawcy (osoby fizyczne):
1. Podanie
2. Dokumenty stanowiące o sytuacji majątkowej i rodzinnej podatnika:
- zaświadczenia (oświadczenia) o osiąganych dochodach podatnika i członków rodziny,
- o stanie zdrowia, jeżeli w rodzinie podatnika występuje choroba przewlekła, lub na utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna,
- inne (motywujące podanie)

Dokumenty od wnioskodawcy (rolnicy):
1. Podanie
2. Dokumenty stanowiące o sytuacji majątkowej i rodzinnej podatnika:
- zaświadczenia (oświadczenia) o osiąganych dochodach podatnika i członków rodziny z działalności pozarolniczej,
- o stanie zdrowia, jeżeli w rodzinie podatnika występuje choroba przewlekła, lub na utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna,
- inne (motywujące podanie)
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
4. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
5. Niezbędne informacje do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie, których ma być przeznaczona pomoc.


Dokumenty od wnioskodawcy (osoby prawne):
1. Podanie
2. Informacje dotyczące przedsiębiorcy, który otrzymał pomoc publiczną,
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
4. Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości,
5. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
6. Niezbędne informacje do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie, których ma być przeznaczona pomoc.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy, licząc od daty złożenia wniosku (art. 139 § 1)


Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Giżycko w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma.


Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r. poz. 613 ze zm.)
- ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., nr 59, poz. 404 ze zm.)
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., nr 53, poz. 311),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.06.2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., nr 121, poz. 810),

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-05-09
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Redaktor Serwisu
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 października 2015 12:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 802
09 kwietnia 2020 11:11 (Monika Dębek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2016 09:37 (Katarzyna Zubowicz) - Dodanie załącznika [formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_inna_ niz_pomoc_w_rolnictwie_lub_rybolowstwie_pomoc_de_minimis_lub_pomoc_de_ minimis_w_rolnictwie_lub_rybolowstwie.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2016 09:34 (Katarzyna Zubowicz) - Dodanie załącznika [formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_mi nimis__rozporzadzenie_ke_nr_1407_2013_obowiazuje_od_dnia_15112014.xlsx ] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany