Podatki i opłaty

Opłata prolongacyjna

Uchwała Nr XX/208/2016 Rady Gminy Giżycko z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) i art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1


Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu Gminy Giżycko.

§ 2


Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

§ 3


Traci moc uchwała Nr III/27/02 Rady Gminy Giżycko z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Miron Misztuk


Uzasadnienie do uchwały Nr XX/208/2016 Rady Gminy Giżycko z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.

Zgodnie z art. 57 § 7 Ordynacji podatkowej rada gminy może wprowadzić opłatę prolongacyjną mającą zastosowanie przy wydaniu decyzji o rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód własny budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Rada Gminy Giżycko uchwałą Nr III/27/02 z dnia 12 grudnia 2002 r. wprowadziła opłatę prolongacyjna w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę.

Z uwagi na zmiany Ordynacji podatkowej wprowadzone z dniem 01 stycznia 2016 r. uchwala w sprawie opłaty prolongacyjnej wymaga dostosowania do zmian.
Z uwagi na fakt, iż opłata prolongacyjna funkcjonuje w gminie Giżycko od 01 stycznia 2000 r. w niezmiennej wysokości 50 % stawki odsetek za zwłokę (obniżona stawka odsetek za zwłokę) zasadne jest utrzymać funkcjonowanie opłaty prolongacyjnej.

Wpływy w 2015 r. z tytułu opłaty prolongacyjnej wynosiły 3.556 zł

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2016-04-21
Dokument wytworzony przez: Referat Finansowo-Księgowy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Dębek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 października 2015 12:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1722
03 listopada 2016 11:22 (Katarzyna Zubowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 listopada 2016 11:14 (Katarzyna Zubowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 października 2015 12:11 (Administrator) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany