Podatki i opłaty

Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

 

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015, poz. 1340) określa zasady i tryb zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

1. Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

2. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu.

3. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

4. Zwrot podatku nie przysługuje producentowi rolnemu:

a) będącemu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ponad połowa kapitału zakładowego spółki ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku,

b) będącemu spółką, w której niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za zobowiązania spółki, a ponad połowa jej kapitału zgodnie ze sprawozdaniem finansowym została utracona, w tym 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku,

c) bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości.


Przepisów określonych w pkt 4 nie stosuje się do producenta rolnego prowadzącego działalność rolniczą krócej niż 3 lata.

5. Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.

6. Limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, po zmianach od 2012 r. według stanu na dzień 1 lutego danego roku.

7. Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi 1,00 zł za 1 litr oleju.

Wynika to z rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 21 listopada 2016 r. sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1934).

8. Zwrot podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku.

9. Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach:

a) od 1 lutego do ostatniego dnia lutego (dla pierwszego okresu zwrotu podatku), oraz

b) od 1 do 31 sierpnia danego roku (dla drugiego okresu zwrotu podatku).

10.Wniosek o zwrot podatku zawiera:

a) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę i siedzibę producenta rolnego.

b) NIP

c) PESE albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który wydał dokument, w przypadku gdy producent rolny jest osobą fizyczną,

d) oświadczenie o powierzchni użytków rolnych

e) pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy

f) nr rachunku bankowego

g) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

11. Do wniosku dołącza się:

- faktury VAT albo potwierdzone za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

12. Wniosek o zwrot podatku wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.

13. Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:

a) od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminach od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego.  

b) od dnia 1 października do dnia 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminach od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-05-09
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Redaktor Serwisu
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 października 2015 12:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1393
22 stycznia 2020 13:03 (Katarzyna Zubowicz) - Usunięcie załącznika [wniosek_o_zwrot_podatku_akcyzowego_2013.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2020 13:03 (Katarzyna Zubowicz) - Dodanie załącznika [wzor_wniosku_akcyza_2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 grudnia 2016 08:17 (Milena Choińska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany