Podatki i opłaty

PAKIET – pomoc dla przedsiębiorców

 

PAKIET – pomoc dla przedsiębiorców

 

Pandemia spowodowana koronawirusem i związane z tym ograniczenia powodują m.in. straty w gospodarce, budżetach przedsiębiorców, gminy i innych podmiotów działających na rynku. Czas, w którym wszyscy znaleźliśmy się, jest szczególnie trudny.

Mając na względzie trudną kryzysową sytuację mamy świadomość, że wiele firm z naszej gminy nie ma możliwości prowadzenia działalności gospodarczej lub zmuszone są ograniczyć jej prowadzenie. Zdając sobie sprawę z trudnej sytuacji, Wója Gminy Giżycko uruchamia „Pakiet – pomoc dla przedsiębiorców Gminy Giżycko”

To trzy opcje, w których nasi przedsiębiorcy mogą skorzystać m.in. z obniżenia, rozłożenia na raty, umorzenia lub wstrzymania naliczania czynszu, podatku na czas zawieszenia działalności gospodarczej.

 

 

Wójt Gminy Giżycko wprowadza „Pakiet - pomoc dla przedsiębiorców Gminy Giżycko” skierowany do przedsiębiorców dotkniętych konsekwencjami epidemii, którzy:

 1. Na dzień 12 marca 2020 r. mieli zarejestrowaną  i prowadzili działalność gospodarczą.

 2. W CEIDG na dzień 12 marca 2020 r. jako siedzibę firmy wskazali gminę Giżycko.

 3. Prowadzą działalność gospodarczą jednoosobową lub są współwłaścicielami firmy.

 4. Są zmuszeni do zamknięcia firmy lub zawieszenia działalności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 433) i rozporządzeniem Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 566) oraz utracili z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej dochody, w wysokości co najmniej 60%, w stosunku do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek.  

 

Pakiet będzie stosowany dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, wymienioną w ww. rozporządzeniach, m.in:

 • polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach oraz gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu,

 • związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak wystawy, kongresy, konferencję,

 • twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki,

 • związaną ze sportem i rekreacją w szczególności: klubów sportowych, klubów tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness,

 • zakładów fryzjerskich, kosmetycznych,

 • związaną z projekcją filmów, nagrań wideo w kinach oraz działalności klubów filmowych,

 • związaną z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania,

 • związaną z prowadzeniem kasyn (z wyłączeniem kasyn internetowych),

 • działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności kulturalnej,

 • działalnością z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego,

 • inna działalność która została dotknięta konsekwencjami epidemii,

   

  lub prowadzących handel detaliczny: 

 • wyrobami tekstylnymi,

 • wyrobami odzieżowymi,

 • obuwiem i wyrobami skórzanymi,

 • meblami i sprzętem oświetleniowym,

 • sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego,

 • artykułami piśmiennymi i księgarskimi,

a także innych podmiotów prowadzących działalność, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii. 

 

Warunkiem otrzymania pomocy jest złożenie wniosku z załącznikami.

 

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. 


Wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym z wymaganymi załącznikami przedsiębiorca może złożyć w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP lub drogą mailową: sekretariat@ugg.pl, jak również w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko.

W przypadku, gdy sytuacja finansowa przedsiębiorcy nadal będzie trudna pomimo przyznanej ulgi, przedsiębiorca będzie miał możliwość ponownego wystąpienia z wnioskiem o zmianę wydanej decyzji ulgowej lub o zmianę zawartego porozumienia.

 

Proponowane pakiety pomocy: 


Pakiet nr 1:

Na podstawie art. 55 i art. 56 ustawy o finansach publicznych  (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz zgodnie z uchwałą nr XXXIX/410/2017 Rady Gminy Giżycko z dnia 25 października 2017 r. przedsiębiorcy wynajmujący gminne lokale na prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze usługowym, którzy byli zmuszeni zawiesić, zamknąć lub znacząco ograniczyć swoją działalność, w miesiącu marcu 2020 r. lub w następnych miesiącach i związane jest to z pandemią wirusa COVID 19, po złożeniu indywidualnego wniosku, mogą skorzystać: 

 1. z obniżenia kwoty naliczonego czynszu,

 2. rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności,

 3. umorzenia czynszu najmu, dzierżawy (oprócz opłat za media).

Wniosek o udzielenie ulgi cywilnoprawnej wraz z załącznikami do pobrania poniżej.

 

Pakiet nr  2:

W uzasadnionych przypadkach i na indywidualny wniosek przedsiębiorcy - podatnika podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych (wyłącznie w przypadku utraty dochodów np. przewozy osobowe),  będzie możliwość:

 1. odroczenia terminu płatności podatku/zaległości,

 2. rozłożenia zapłaty podatku na raty/zaległości,

 3. umorzenia określonej części zaległości podatkowych,

 4. wstrzymanie naliczania odsetek od zaległości powstałych od 1 marca 2020 r.

po złożeniu wniosku o udzielenie ulgi podatkowej z załącznikami do pobrania poniżej.

 

Pakiet nr 3:

Wstrzymuje się wysyłanie upomnień w zakresie zaległości:

 1. do podatników podatków i opłat lokalnych,

 2. do płatników opłat publiczno-prawnych wynikających z odrębnych ustaw, w tym w szczególności ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy od drogach publicznych,

 3. innych należności cywilnoprawnych wynikających z umów lub zarządzeń wewnętrznych,

do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.


Czynności określone wyżej dotyczą zaległości powstałych do dnia 31 marca 2020 r. i należności, które staną się zaległościami po dniu 31 marca 2020 r.

Do końca czerwca br. gmina wstrzymuje wszystkie czynności egzekucyjne dotyczące przekroczenia terminu wpłaty z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i od środków transportowych, opłat z tytułu użytkowania wieczystego i należności cywilnoprawnych.

 Udzielenie w/w umorzeń podatków i opłat dotyczy wyłącznie zaległości oraz zobowiązań z 2020 roku.

Pomoc będzie udzielana na podstawie decyzji Wójta Gminy Giżycko, wydanej na uzasadniony wniosek podatnika lub najemcy lokalu.

Pozostałe osoby, które nie uregulują należności w terminie, będą zobowiązane do dokonania wpłat należnych gminie łącznie z odsetkami.

 

Pliki do pobrania:

 • Wniosek o udzielenie ulgi – cywilnoprawne

 • Wniosek o udzielenie ulgi – należności podatkowe

 • Oświadczenie o stanie majątkowym

 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 • Oświadczenie o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu pomocy de minimis

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2020 11:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Dębek
Ilość wyświetleń: 1479
09 kwietnia 2020 11:07 (Monika Dębek) - Opublikowanie dokumentu.
09 kwietnia 2020 11:07 (Monika Dębek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
09 kwietnia 2020 11:04 (Monika Dębek) - Dodanie załącznika [formularz_informacji_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.xls] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany