Opłata administracyjna

Opłata administracyjna

Uchwała Nr XIII/125/03
Rady Gminy Giżycko
z dnia 28 listopada 2003 rokuw sprawie opłaty administracyjnej


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zm.) oraz art. 18 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84 ze zm.) oraz art. 30, ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r.). Rada Gminy w Giżycku uchwala co następuje:[/b]

§ 11. Ustala się opłatę administracyjną za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w wysokości 30,00 zł.

§ 2Opłata administracyjna płatna jest w kasie Urzędu Gminy w Giżycku lub na konto bankowe Urzędu Gminy w Giżycku wraz ze zgłoszeniem wniosku o wydanie wypisu i wyrysu.

§ 3Opłata administracyjna płatna jest w kasie Urzędu Gminy w Giżycku wraz ze zgłoszeniem wniosku o wydanie wypisu i wyrysu.

§ 4Traci moc uchwała Nr 246/01 z dnia 13 listopada 2001r. w sprawie opłaty administracyjnej.

§ 5Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko.

§ 6Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Ewa Raczkowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-05-12
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Raczkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 października 2015 12:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 936
07 października 2015 12:18 (Administrator) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany