Program współpracy

PROJEKT UCHWAŁY RADY GMINY GIŻYCKO W SPRAWIE UCHWALENIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU ODZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2020 ROK

 

UCHWAŁA Nr……/2019

        RADY GMINY GIŻYCKO       

     z dnia ……………… 2019 r.

 

w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 5 a ust. 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

Uchwala się Program Współpracy Gminy Giżycko z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Giżycko

 Marek Jasudowicz

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.11.2019r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alicja Kozłowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 listopada 2019 10:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paulina Bednarczyk
Ilość wyświetleń: 269
12 listopada 2019 10:40 (Paulina Bednarczyk) - Dodanie załącznika [program_wspolpracy_z_ngos_na_2020_rok.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 listopada 2019 10:40 (Paulina Bednarczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany