Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Giżycko z dnia 05 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

Ogłoszono: 2015-03-05 11:49:32 przez Janusz Mielziuk

ZARZĄDZENIE Nr 19/2015
WÓJTA GMINY GIŻYCKO
z dnia 05 marca 2015 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), w związku z pkt VII załącznika do uchwały XLI/469/2014 Rady Gminy Giżycko z dnia 27 października 2014 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.), na 2015 rok - zarządza się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Komisję ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w składzie:
1. Przewodniczący: Dariusz Grygiencza – Sekretarz Gminy Giżycko;
2. Zastępca Przewodniczącego: Helena Sałata - pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych;
3. Członek: Katarzyna Zubowicz – inspektor w RFK;
4. Członek: Grzegorz Piech- instruktor harcerstwa, podharcmistrz w ZHP
§ 2
Regulamin działania komisji konkursowej do opiniowania ofert stanowi załącznik
do zarządzenia.
§ 3
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej,
na stronie internetowej Gminy Giżycko oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Giżycko.
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wojt Gminy Giżycko
Marek Jasudowicz

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2015-03-05
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Zubowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 października 2015 13:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 758
07 października 2015 13:29 (Administrator) - Dodanie załącznika [regulamin_dzialania_komisji_konkursowych.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 października 2015 13:29 (Administrator) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany