Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

UCHYLONE - ZARZĄDZENIE Nr 4/2015 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszono: 2015-01-14 09:35:13 przez Janusz Mielziuk

U C H Y L O N E
ZARZĄDZENIE Nr 4/2015
WÓJTA GMINY GIŻYCKO
z dnia 13 stycznia 2015r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych


Na podstawie ustawy art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Giżycko nr XLI/469/2014 z dnia 27 października 2014 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok Wójt Gminy Giżycko zarządza, co następuje:
§1
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. w formie wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w następujących dziedzinach:


1) Zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej:

a) organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Giżycko,
b) organizacja imprez kulturalnych na terenie Gminy Giżycko,
c) promocja lokalnej twórczości artystycznej i ludowej;

Kwota przewidziana na realizację ww. zadania w roku 2015 wynosi 10 000,00 zł.
W roku 2014 na realizację ww. zadań przeznaczono 10 000,00 zł, w tym dotacje przekazane organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) wynosiły10 000,00 zł.

2) Zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego:
a) organizacja imprez kulturalnych promujących kulturę i język mniejszości narodowych zamieszkujących na terenie Gminy Giżycko;

Kwota przewidziana na realizację ww. zadania w roku 2015 wynosi 6 500,00 zł.

W roku 2014 na realizację ww. zadań przeznaczono 6 500,00 zł, w tym dotacje przekazane organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) wynosiły 6 500,00 zł.


3) Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia:
a) szczepienia profilaktyczne,
b) działania wynikające z potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Gminy Giżycko,
c) imprezy popularyzujące zdrowy tryb życia,
d) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Giżycko zgodnie
z założeniami Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkotykowych;

Kwota przewidziana na realizację ww. zadania w roku 2015 wynosi 25 500,00 zł.

W roku 2014 na realizację ww. zadań przeznaczono 25 500,00 zł, w tym dotacje przekazane organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) wynosiły 23 495,00 zł.


4) Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
a) organizacja ciekawych imprez sportowo-rekreacyjnych promujących teren Gminy Giżycko i zachęcających mieszkańców Gminy do aktywnego trybu życia,
b) propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form kultury fizycznej
i wypoczynku.

Kwota przewidziana na realizację ww. zadania w roku 2015 wynosi 16 000,00 zł.

W roku 2014 na realizację ww. zadań przeznaczono 16 000,00 zł, w tym dotacje przekazane organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) wynosiły 16 000,00 zł.
§2
Składanie i rozpatrywanie ofert:

1. Oferty powinny być złożone w sekretariacie Urzędu Gminy do 09 lutego 2014 r.
do godziny 15:00.

2. Oferty powinny być złożone zgodnie z wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Wzory te dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.warmia.mazury.pl/gizycko_gmina_wiejska/
w zakładce „ Współpraca z organizacjami pozarządowymi”.
3. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią organizacji
i nazwą zadania, na które składana jest oferta.
4. Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Wójt Gminy Giżycko w drodze zarządzenia.
5. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert oraz wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”, na stronie internetowej gminy www.ugg.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Giżycku przy ul. Mickiewicza 33.
§3
Zasady przyznawania dotacji:

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).
2. Oferty mogą składać podmioty uprawnione wskazane w art. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).
3. Dotacje będą przyznawane na dofinansowanie realizacji zadań publicznych (wspieranie realizacji zadań publicznych).
4. Oferty muszą dotyczyć zadań realizowanych na terenie Gminy Giżycko lub na rzecz mieszkańców Gminy Giżycko.
5. Dotację może uzyskać tylko bezpośredni realizator zadania.
6. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania.
7. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na wydatki: inwestycyjne (w tym zakup sprzętu powyżej kwoty 3,5 tys. zł), zakup gruntów, działalność gospodarczą, koszty utrzymania biura organizacji oraz działalność polityczną i religijną.
8. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione, których oferty będą wyłonione w drodze ww. konkursu. Możliwe jest dofinansowanie więcej niż jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowanie żadnej z ofert.
9. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania oraz zmiany wysokości środków publicznych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu.
10. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego
11. Zarządzenie Wójta o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana.
§4
Ustala się, że termin realizacji zadań nie może przekraczać 31 grudnia 2015 r.
§5
Warunki realizacji zadania:
1.Podmioty, które otrzymają dotacje na realizacje zadania, muszą w materiałach promocyjnych w sposób czytelny zamieścić informację o dofinansowaniu projektu
ze środków Gminy Giżycko.
2. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie
w realizacji zadań o podobnym charakterze:
a. Kadrę,
b. Bazę lokalową umożliwiającą realizację zadania,
c. Doświadczenie w realizacji podobnych programów.
§6
Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 14 dni od daty upływu terminu ich składania.
§7
Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
1. Kryteria formalne:
a. Podmiot składający ofertę spełnia wymogi formalne określone w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).
b. Oferta została złożona prawidłowo i terminowo, tj. zgodnie z wymogami niniejszego ogłoszenia.
c. Cele statutowe są zbieżne z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu.
d. Zadanie jest realizowane na terenie Gminy Giżycko lub na rzecz mieszkańców Gminy Giżycko.
e. Złożona oferta jest zgodna z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu
Przekazane do rozpatrzenia pod względem merytorycznym będą jedynie oferty spełniające wszystkie kryteria formalne.
2. Komisja konkursowa ocenia:
a. możliwość realizacji zadania przez oferenta;
b. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
c. wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania;
d. proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne;
e. planowany przez oferenta udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
f. planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
g. realizację zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Giżycko
Marek Jasudowicz

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2015-01-14
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Zubowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 października 2015 13:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 733
07 października 2015 13:31 (Administrator) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany