Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE nr. 4.2018 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2018

ZARZĄDZENIE Nr 4.2018

WÓJTA GMINY GIŻYCKO

z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2018

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

 

 § 1.

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej ustalam podział środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2018, jak następuje:

 

 

1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: 12 000,00 zł

 

 

L.p.

Nazwa Organizacji

Nazwa Zadania

Przyznana kwota

1.

Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen w Giżycku

„Operacja Boyen 2018 – Bitwa Zimowa na Mazurach”

12 000,00 zł

 

 

 

3. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638): 20 000,00 zł

 

 

L.p.

Nazwa Organizacji

Nazwa Zadania

Przyznana kwota

1.

Warmińsko- Mazurskie Stowarzyszenie Joannitów

„Działania wynikające
z potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Gminy Giżycko”

 

12 000,00 zł

2.

 

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku

 

„Diagnoza i rehabilitacja ruchowa osób zamieszkałych na terenie Gminy Giżycko”

 

8 000,00 zł

 

 

 

 

4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 25 700,00 zł

 

L.p.

Nazwa Organizacji

Nazwa Zadania

Przyznana kwota

1.

 

Stowarzyszenie Aktywne Spytkowo

 

„Poznajmy  wspólnie i aktywnie naszą małą ojczyznę”

1 500,00 zł

2.

 

Stowarzyszenie Luz Grupa

 

„Mazury MTB Etap 3 Wilkasy – Rowerowy Port”

8 000,00 zł

3.

Stowarzyszenie „Klub Sportowy Masuria Volley”

„III Mistrzostwa Sołectw Gminy Giżycko w piłkę siatkową 2018 oraz dwa Turnieje Otwarte ”

3 000,00 zł

4.

Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen

„XXI Ogólnopolskie Biegi Rodzinne i Garnizonowy Festyn”

4 000,00 zł

5.

Giżycki Klub Sportowy Mamry Giżycko

„VIII Memoriał Sebastiana Trykacza”

1 210,00 zł

6.

Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe Promocja Sportowych Talentów

„Organizacja
i pokrycie części kosztów zakupu nagród XV Jubileuszowego Mazurskiego Festiwalu Piłki Ręcznej Dziewcząt
i Chłopców”

1 000,00 zł

7.

Stowarzyszenie Promocji Tańca LECDANCE

„XIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Mazury -2018”

3 000,00 zł

8.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

„Światowy Dzień Inwalidy – Piknik Rodzinny”

1 000,00 zł

9.

Społeczny Klub Sportowy Smol-Bud

„Festiwal Szachowy2018”

2 990,00 zł

 

 

 

 

§ 2

Wyniki konkursu podlegają ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Giżycko oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Giżycko.

 

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Giżycko.

 

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                                                                       Wójt Gminy Giżycko

                                                                                                                        Marek Jasudowicz

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paulina Bednarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 stycznia 2018 09:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paulina Bednarczyk
Ilość wyświetleń: 719
12 stycznia 2018 09:59 (Paulina Bednarczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 stycznia 2018 09:57 (Paulina Bednarczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 stycznia 2018 09:55 (Paulina Bednarczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany