Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE NR. 6.2018 WÓJTA GMINY GIŻYCKO Z DNIA 17 STYCZNIA 2018 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

ZARZĄDZENIE Nr 6.2018

WÓJTA GMINY GIŻYCKO

z dnia 17 stycznia 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

 

 

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003rokuo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Giżycko nr XXXIX/397/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok, Wójt Gminy Giżycko zarządza, co następuje:

 

 

§1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w formie wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w następujących dziedzinach:

 

 

 

1)      Zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego:

a) organizacja imprez kulturalnych promujących kulturę i język mniejszości narodowych zamieszkujących na terenie Gminy Giżycko;

 

Kwota przewidziana na realizację ww. zadania w roku 2018 wynosi 7 000,00 zł.

 

Składanie i rozpatrywanie ofert:

 

1. Oferty powinny być złożone w sekretariacie Urzędu Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko do 7 lutego 2018 r. do godziny 15:00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do urzędu.

2. Oferty powinny być złożone zgodnie ze wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Wzór ten dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „ Współpraca z organizacjami pozarządowymi”, Formularze do pobrania, Formularze- tryb konkursowy, Wzór oferty:

http://ugg.bipgmina.pl/wiadomosci/8158/wiadomosc/280284/formularzetryb_konkursowy

3. Wymagane załączniki:

a) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru, potwierdzający status prawny uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (akceptowany będzie również wydruk ze strony internetowej KRS zawierający aktualne dane) oraz dane osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu,

b) w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia,

c) dokument uprawniający do pobierania wpłat i opłat od uczestników zadania, z którego wynika zakres prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego (jeśli dotyczy).

e)  kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 4. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią organizacji
i nazwą zadania, na które składana jest oferta.

5. Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Wójt Gminy Giżycko w drodze zarządzenia.

6. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert oraz wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej w:                                                                                                                                     

a) Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”,

b) na stronie internetowej gminy www.ugg.pl,

c) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Giżycku przy ul. Mickiewicza 33.

 

 

§3

Zasady przyznawania dotacji:

 

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

2. Oferty mogą składać podmioty uprawnione wskazane w art. 3 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

3. Dotacje będą przyznawane na dofinansowanie realizacji zadań publicznych (wspieranie realizacji zadań publicznych).

4. Oferty muszą dotyczyć zadań realizowanych na terenie Gminy Giżycko lub na rzecz mieszkańców Gminy Giżycko.

5.  Dotację może uzyskać tylko bezpośredni realizator zadania.

6. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania.

7. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na wydatki: inwestycyjne
i zakup wyposażenia, zakup gruntów, działalność gospodarczą, koszty utrzymania biura organizacji oraz działalność polityczną i religijną.

8. Organizacja pozarządowa składająca ofertę ma obowiązek wniesienia wkładu własnego
w wysokości co najmniej 10 % całkowitego kosztu zadania.

8.1. Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego. Wkład niefinansowy może stanowić 100% wymaganego wkładu własnego organizacji pozarządowej.

8.2. Wkład finansowy stanowią środki finansowe własne organizacji pozarządowej
lub pozyskane przez nią ze źródeł innych niż budżet Gminy Giżycko.

8.3. Wkład niefinansowy stanowi wniesienie wkładu osobowego - w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji pozarządowej.

8.3.1 Wkład osobowy - podczas realizacji zadania - powinien być udokumentowany przez organizację np. poprzez:

zawarcie porozumienia z wolontariuszem zgodnie z art. 44 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (pisemne porozumienie jest obowiązkowe w przypadku świadczeń wolontariusza wykonywanych przez okres dłuższy niż 30 dni), kartę pracy wolontariusza, oświadczenie
o wniesieniu pracy społecznej przy realizacji zadania (wraz z wymienioną m.in. nazwą organizacji i zadania oraz wykonywanymi czynnościami).

9. W przypadku zadeklarowania w ofercie zamiaru pobierania wpłat i opłat od uczestników zadania organizacja pozarządowa jest zobowiązana okazać dokument, z którego wynika zakres prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego. Jest to warunek oceniany
na etapie oceny formalnej oferty i podlega uzupełnieniu. Brak podstaw prawnych prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego będzie skutkował odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.

10. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione, których oferty będą wyłonione w drodze niniejszego konkursu. Możliwe jest dofinansowanie więcej niż jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowanie żadnej z ofert.

11. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania oraz zmiany wysokości środków publicznych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu.

12. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

13. Zarządzenie Wójta o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana.

14. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922) administratorem danych osobowych zawartych w ofercie realizacji zadania publicznego jest Gmina Giżycko z siedzibą przy 33 ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko. Dane osobowe przetwarzane są w celu udziału organizacji pozarządowej
w otwartym konkursie ofert, a następnie do realizacji umowy i będą udostępniane innym odbiorcom tylko w zakresie, w jakim nakazują to obowiązujące przepisy prawa. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

§4

Ustala się, że termin realizacji zadań nie może przekraczać 31 grudnia 2018 r.

 

§5

Warunki realizacji zadania:

1. Podmioty, które otrzymają dotacje na realizacje zadania, muszą w materiałach promocyjnych w sposób czytelny zamieścić informację o dofinansowaniu projektu
ze środków Gminy Giżycko. Szczegółowe obowiązki informacyjne podmiotów  otrzymujących dotacje wynikają ze wzoru umowy

(http://bip.ugg.pl/wiadomosci/8158/formularze_do_pobrania)

2. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie
w realizacji zadań o podobnym charakterze:

a. Kadrę,

b. Bazę lokalową umożliwiającą realizację zadania,

c. Doświadczenie w realizacji podobnych programów.

 

§6

Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 14 dni od daty upływu terminu ich składania.

 

§7

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

  1. 1.      Kryteria formalne:

1.1. Nie podlegające uzupełnieniu:

a) Podmiot składający ofertę spełnia wymogi formalne określone w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

b) Oferta została złożona prawidłowo, z zastrzeżeniem pkt. 1.2 i terminowo, tj. zgodnie
z wymogami niniejszego ogłoszenia.

c)  Cele statutowe oferenta są zbieżne z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu.

d) Zadanie jest realizowane na terenie Gminy Giżycko lub na rzecz mieszkańców Gminy Giżycko.

e)   Złożona oferta jest zgodna z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu.

f) Kosztorys przewiduje co najmniej 10% wkład własny.

 

1.2. Podlegające uzupełnieniu:

a) oferta i załączniki zostały podpisane przez osobę/y uprawnioną/e,

b) oferta zawiera wymagane załączniki,

c) załączniki zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną
do złożenia oferty;

d) W przypadku pobierania opłat od adresatów zadania wskazano dokument, z którego wynika zakres prowadzonej działalności odpłatnej (statut lub inny dokument wewnętrzny).

 

Przekazane do rozpatrzenia pod względem merytorycznym będą jedynie oferty spełniające wszystkie kryteria formalne. Oceny merytorycznej ofert dokonuje komisja konkursowa powoływana zarządzeniem wójta niezwłocznie po zamknięciu konkursu ofert.

2. Kryteria merytoryczne:

a. możliwość realizacji zadania przez oferenta: 0-5 punktów;

b. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania: 0-5 punktów;

c proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne: 0-5 punktów;

d. planowany przez oferenta udział środków własnych (wkład finansowy i/lub niefinansowy):

- 10 %: 1pkt

- 11-15%: 2 pkt

- 15-20%: 3 pkt

-20-25%: 4 pkt

- ponad 25%: 5 pkt

e. realizację zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków: 0-5 pkt.

Maksymalna liczba punktów przyznana przez 1 członka Komisji: 25 pkt

 

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Giżycko

 

                                                                                                          Marek Jasudowicz

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paulina Bednarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 stycznia 2018 12:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paulina Bednarczyk
Ilość wyświetleń: 722
17 stycznia 2018 12:52 (Paulina Bednarczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany