Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE NR 15.2018 WÓJTA GMINY GIŻYCKO Z DNIA 12 LUTEGO 2018 R. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DS. OPINIOWANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ JĘZYKA REGIONALNEGO W 2018 ROKU

ZARZĄDZENIE Nr 15.2018

WÓJTA GMINY GIŻYCKO

z dnia 12 lutego 2018 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2018 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), w związku z pkt VII załącznika do uchwały nr XXIX/397/2017 Rady Gminy Giżycko z dnia25 października 2017 rokuw sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 rokuo działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), na 2018 rok - zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Komisję ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w składzie:

1. Przewodniczący: Dariusz Grygiencza Sekretarz Gminy Giżycko

2. Zastępca Przewodniczącego: Helena Sałata pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

3. Członek: Grzegorz Piech- instruktor harcerstwa, podharcmistrz w ZHP

4. Członek: Marta Grochocka – specjalista ds. promocji i administracji, Stowarzyszenie LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”

 

§ 2

Regulamin działania komisji konkursowej do opiniowania ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Giżycko oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Giżycko.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Wójt Gminy Giżycko

                                                                                                                               Marek Jasudowicz

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paulina Bednarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lutego 2018 07:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paulina Bednarczyk
Ilość wyświetleń: 660
14 lutego 2018 10:55 (Paulina Bednarczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 lutego 2018 08:22 (Paulina Bednarczyk) - Dodanie załącznika [regulamin.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 lutego 2018 08:21 (Paulina Bednarczyk) - Usunięcie załącznika [regulamin.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany