Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE NR. 16.2018 WÓJTA GMINY GIŻYCKO Z DNIA 13 LUTEGO 2018 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PODZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2018

ZARZĄDZENIE Nr 16.2018

WÓJTA GMINY GIŻYCKO

z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2018

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

 

 § 1.

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej ustalam podział środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2018, jak następuje:

 

 

3. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego: 7 000,00 zł

 

 

L.p.

Nazwa Organizacji

Nazwa Zadania

Przyznana kwota

1.

 

Związek Ukraińców
w Polsce, Oddział

Mazurski

 

„XVIII Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej-2018”

 

4 000,00 zł

2.

 

Związek Ukraińców
w Polsce, Oddział Mazurski

 

„Święto Dziecięcej Twórczości-2018”

 

3 000,00 zł

 

 

 

§ 2

Wyniki konkursu podlegają ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Giżycko oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Giżycko.

 

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Giżycko.

 

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                         

                                                                                                                                Wójt Gminy Giżycko

                                                                                                           

                                                                                                                                  Marek Jasudowicz

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paulina Bednarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lutego 2018 09:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paulina Bednarczyk
Ilość wyświetleń: 653
13 lutego 2018 09:01 (Paulina Bednarczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany