Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Zarządzenie Nr 1.2019 Wójta Gminy Giżycko z dnia 07 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

 ZARZĄDZENIE Nr 1.2019

WÓJTA GMINY GIŻYCKO

z dnia 07 stycznia 2019 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994), w związku z pkt VII załącznika do uchwały nr II/10/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), na 2019 rok - zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Komisję ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w składzie:

1.  Przewodniczący: Dariusz Grygiencza – Sekretarz Gminy Giżycko;

2. Zastępca Przewodniczącego: Paulina Bednarczyk – podinspektor w Referacie Spraw Społecznych i Organizacyjnych ;

3.  Członek: Grzegorz Piech- instruktor harcerstwa, podharcmistrz w ZHP

4. Członek: Marta Grochocka – specjalista ds. promocji i administracji, Stowarzyszenie LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”

 

§ 2

Regulamin działania komisji konkursowej do opiniowania ofert stanowi załącznikdo zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej,
na stronie internetowej Gminy Giżycko oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Giżycko.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                        Wójt Gminy Giżycko

                                                                                                                          Marek Jasudowicz 


Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paulina Bednarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 stycznia 2019 15:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paulina Bednarczyk
Ilość wyświetleń: 320
07 stycznia 2019 15:24 (Paulina Bednarczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 15:24 (Paulina Bednarczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 15:23 (Paulina Bednarczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany