Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE nr 4.2019 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2019

ZARZĄDZENIE Nr 4.2018

WÓJTA GMINY GIŻYCKO

z dnia 08 stycznia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2019

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

 § 1.

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej ustalam podział środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2019, jak następuje:

 

 

1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: 7 464,00 zł

 

 

L.p.

Nazwa Organizacji

Nazwa Zadania

Przyznana kwota

1.

Stowarzyszenie Współpracy Mazursko - Francuskiej

„Beaujolais nouveau – koncert piosenki francuskiej z okazji Święta Młodego Wina”

3 000,00 zł

2.

Mazurska Fundacja Sztuki Art. Progress

„Cykl 3 wystaw w GOKiR Wilkasy”

2 400,00 zł

3.

Stowarzyszenie Edukator w Łomży, Szkoła Podstawowa w Spytkowie

„I Gminny Festiwal Piosenki przedszkolnej pod patronatem Wójta Gminy Giżycko”

2 064,00 zł

 

 

2.  Zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego: 7 000,00 zł

 

 

L.p.

Nazwa Organizacji

Nazwa Zadania

Przyznana kwota

1.

Związek Ukraińców w Polsce Oddział Mazurski

„XIX Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej - 2019”

4 000,00 zł

2.

Związek Ukraińców w Polsce Oddział Mazurski

„Święto Dziecięcej Twórczości - 2019”

3 000,00 zł

 

 

3. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.): 9 000,00 zł

 

 

L.p.

Nazwa Organizacji

Nazwa Zadania

Przyznana kwota

1.

 

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku

„Diagnoza i rehabilitacja ruchowa osób zamieszkałych na terenie Gminy Giżycko”

 

9 000,00 zł

 

 

 

 

4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 30 180,00 zł

 

L.p.

Nazwa Organizacji

Nazwa Zadania

Przyznana kwota

1.

 

Stowarzyszenie Wędkarska Grupa Wilkasy

 

„Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych promujących teren Gminy Giżycko i zachęcających mieszkańców Gminy do aktywnego trybu życia oraz propagowanie  wśród dzieci i młodzieży aktywnych form kultury fizycznej i wypoczynku”

3 280,00 zł

2.

Giżycki Klub Sportowy Mamry Giżycko

„VIII Memoriał Sebastiana Trykacza”

1 400,00 zł

3.

Stowarzyszenie „Klub Sportowy Masuria Volley”

„IV Mistrzostwa Sołectw Gminy Giżycko w piłkę siatkową 2019 oraz dwa turnieje otwarte ”

3 000,00 zł

4.

Wspinaczkowy Klub Sportowy „Piżmakowe Wiewióry”

„Nocne amatorskie zawody wspinaczkowe”

3 000,00 zł

5.

Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe Promocja Sportowych Talentów

„Organizacja
i pokrycie części kosztów zakupu nagród XVI Jubileuszowego Mazurskiego Festiwalu Piłki Ręcznej Dziewcząt
i Chłopców”

1 200,00 zł

6.

Stowarzyszenie Promocji Tańca LECDANCE

„XV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Mazury - 2019”

3 000,00 zł

  7.

Stowarzyszenie Aktywne Spytkowo

„Poznajemy wspólnie i aktywnie naszą małą Ojczyznę”

2 000,00 zł

8.

 

Społeczny Klub Sportowy Smol-Bud

 

„Festiwal Szachowy 2019”

2 500,00 zł

9.

Stowarzyszenie Promocji Turystyki Alternatywnej FREE

 

„Produkcja filmu dokumentującego Enduro Rally 24”

 

3 500,00 zł

10.

Stowarzyszenie Kochamy Mazury

„I Towarzyskie Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody o Puchar Wójta Gminy Giżycko”

7 300,00 zł

 

 

§ 2

Wyniki konkursu podlegają ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Giżycko oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Giżycko.

 

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Giżycko.

 

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Wójt Gminy Giżycko

                                                                                                                                   Marek Jasudowicz 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paulina Bednarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 stycznia 2019 13:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paulina Bednarczyk
Ilość wyświetleń: 452
08 stycznia 2019 13:05 (Paulina Bednarczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2019 13:05 (Paulina Bednarczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2019 13:04 (Paulina Bednarczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany