Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Zarządzenie nr 57.2019 Wójta Gminy Giżycko z dnia 06 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego i wspierania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 57.2019

WÓJTA GMINY GIŻYCKO

z dnia 06 czerwca 2019 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego i wpierania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994), w związku z pkt VII załącznika do uchwały
nr II/10/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688) na 2019 rok - zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Komisję ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w składzie:

  1. 1.      Przewodniczący: Dariusz Grygiencza – Sekretarz Gminy Giżycko;
  2. 2.      Zastępca Przewodniczącego: Paulina Bednarczyk – podinspektor w Referacie Spraw Społecznych i Organizacyjnych ;

3.   Członek: Helena Sałata - pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych ;

4.   Członek: Zbigniew Mróz – prezes OSP Spytkowo.

 

§ 2

Regulamin działania komisji konkursowej do opiniowania ofert stanowi załącznik
do zarządzenia
.

 

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej,
na stronie internetowej Gminy Giżycko oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Giżycko.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                       Wójt Gminy Giżycko

                                                                        Marek Jasudowicz

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paulina Bednarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 czerwca 2019 12:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paulina Bednarczyk
Ilość wyświetleń: 249
07 czerwca 2019 12:37 (Paulina Bednarczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany