Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Zarządzenie Nr. 58.2019 Wójta Gminy Giżycko z dnia 06 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniownia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego i wspierania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 58.2019

WÓJTA GMINY GIŻYCKO

z dnia 7 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego i wspierania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) zarządzam, co następuje:

 

 § 1.

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej ustalam podział środków finansowych
na realizację zadań publicznych w roku 2019, jak następuje:

 

 

 

 

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 2.000 zł.

 

L.p.

Nazwa Organizacji

Nazwa Zadania

Przyznana kwota

1.

 

Stowarzyszenie Akademia Tenisa Ziemnego ACTIVE

„Propagowanie sportu i tenisa ziemnego w Gminie Giżycko”

2.000,00 zł

 

§ 2

Wyniki konkursu podlegają ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Giżycko oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Giżycko.

 

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Giżycko.

 

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Giżycko

                                                                                                            Marek Jasudowicz

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paulina Bednarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 czerwca 2019 12:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paulina Bednarczyk
Ilość wyświetleń: 302
07 czerwca 2019 12:49 (Paulina Bednarczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany