Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr IX/95/2019 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Giżycko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.), na wniosek Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 Po zapoznaniu...

UCHWAŁA Nr IX/94/2019 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie gminy i udzielenia wotum zaufania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a) w związku z art. 28 aa) ust. 1, ust. 4 i ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1998r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506), Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 Wójt Gminy Giżycko przedstawił Radzie Gminy Giżycko raport o stanie gminy w ustawowym terminie. § 2 Rada Gminy...

UCHWAŁA Nr IX/93/2019 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Giżycko za 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze...

UCHWAŁA NR IX/92/2019 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżycko na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Giżycko o kwotę...

UCHWAŁA NR IX/91/2019 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko na lata 2019-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 W Uchwale Nr III/37/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 20 grudnia 2018 r....

UCHWAŁA Nr IX/90/2019 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Baza Harcerska Hufca ZHP w Bielsku Podlaskim” w miejscowości Rydzewo nad jeziorem Niegocin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 t.j. ze zm.) oraz art. 16 pkt 28, art. 39 ust. 1 ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 t.j. ze zm.), uchwala się, co następuje: §1. Wyraża się zgodę na utworzenie w 2019 r. miejsca okazjonalnie wykorzystywanego...

UCHWAŁA Nr IX/88/2019 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019r., poz. 506) w zw. z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.755 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 Ustala się wzór wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku...

UCHWAŁA Nr IX/89/2019 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Silesia Dzieciom” w miejscowości Doba nad Jeziorem Dobskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 t.j. ze zm) oraz art. 16 pkt 28, art. 39 ust. 1 ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 t.j. ze zm.), uchwala się, co następuje: §1. Wyraża się zgodę na utworzenie w 2019 r. miejsca okazjonalnie wykorzystywanego...

UCHWAŁA Nr IX/87/2019 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Giżycko za 2018 r.

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Giżycko za 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: §...

UCHWAŁA Nr VIII/86/2019 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 483)...

Zatrzymaj banner przewijany