Uchwały Rady

Uchwała Rady Gminy Giżycko Nr XX/272/2012 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

XX/272/2012

Status: Obowiązujący

Sesja: XX/2012

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Data podpisania: 2012-10-26

Ogłoszono dnia: 2012-10-31 13:17:06 przez Ewa Raczkowska

Temat

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Traci moc

XXXIII/374/2009

Na podstawie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz.U.z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

Treść

§ 1

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

a) grunty, budynki i budowle zajęte na cmentarze komunalne,
b) budynki, budowle lub ich części oraz grunty zajęte na działalność kulturalną oraz na cele publicznej ochrony przeciwpożarowej.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmują gruntów, budynków, budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 2

Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki pozostałe (chlewy, obory, stodoły), które pozostały z gospodarstw rolnych przekazanych w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników.
§ 3

Traci moc uchwała Nr XXXIII/374/2009 z dnia 9 listopada 2009 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Ewa Raczkowska

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2012-01-01
Dokument wytworzony przez: Referat Finansowo-Księgowy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Raczkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 października 2015 11:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1717
11 grudnia 2015 09:14 (Katarzyna Zubowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 grudnia 2015 09:14 (Katarzyna Zubowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 października 2015 11:15 (Administrator) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany