Uchwały Rady

Uchwała Nr XXVII/276/2016 Rady Gminy Giżycko z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1


Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części wybudowane po dniu 01.01.2017 r., przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna.

§ 2


Zwolnienie od podatku trwa od dnia powstania obowiązku podatkowego nie dłużej jednak niż trzy lata od dnia powstania tego obowiązku.

§ 3


1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków związanych z działalnością gospodarczą, o którym mowa w niniejszej uchwale stanowi pomoc de minimis, a jej stosowanie następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U.UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).
2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości może być udzielone wyłącznie przedsiębiorcy, dla którego wartość pomocy de minimis łącznie z wartością innej pomocy de minimis uzyskanej przez danego przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat podatkowych, wliczając rok udzielenia pomocy, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro brutto, a przedsiębiorcy działającemu w zakresie drogowego transportu towarów - 100 000 euro brutto.
3. Podatnik ubiegający się o zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowiące pomoc de minimis jest zobowiązany do przedłożenia Wójtowi Gminy Giżycko dokumentów i informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 ze zm.) oraz innych informacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311ze zm.) a także musi spełniać inne warunki wynikające z powołanego rozporządzenia Komisji (UE).
4. Dokumenty i informacje okreśłone w ust. 3 podatnik powinien przedłożyć w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego.
5. Prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości podatnik nabywa od pierwszego dnia miesiąca, w którym dopełni obowiązków określonych w ust. 3.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko.

§ 5


Traci moc uchwała Nr XLII/483/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

§ 6


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Miron Misztuk

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy Giżycko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 listopada 2016 10:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Janusz Mielziuk
Ilość wyświetleń: 1680
21 listopada 2016 10:45 (Janusz Mielziuk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany