Uchwały Rady

UCHWAŁA Nr XLIII/464/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Giżycko na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 403 ust. 2, 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje:

§ 1


Określa się zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy na zadania służące ochronie powietrza i gospodarki wodnej na terenie Gminy Giżycko.

§ 2


1. Zasady, tryb postępowania o udzielenie dotacji oraz sposób rozliczania dotacji celowej określa regulamin, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji, oświadczeń i formularzy oraz rozliczenie dotacji celowej określają załączniki do uchwały:
1) nr 2 – wniosek o udzielenie dotacji na realizacje inwestycji;
2) nr 3 – oświadczenie wnioskodawcy oprowadzeniu działalności gospodarczej;
3) nr 4 – oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis;
4) nr 5 – zgoda współwłaścicieli/użytkowników wieczystych na realizację zadania;
5) nr 6 – oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym na nieczystości płynne lub jego braku;
6) nr 7 – oświadczenie o braku przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego;
7) nr 8 – oświadczenie o posiadanym piecu węglowym;
8) nr 9 – rozliczenie dotacji celowej.

§ 3


Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie będzie określona w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy Giżycko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 marca 2018 10:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Janusz Mielziuk
Ilość wyświetleń: 1397
01 marca 2018 10:21 (Janusz Mielziuk) - Opublikowanie dokumentu.
01 marca 2018 10:21 (Janusz Mielziuk) - Dodanie załącznika [xliii4642018_zal_nr_9_rozliczenie.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
01 marca 2018 10:21 (Janusz Mielziuk) - Dodanie załącznika [xliii4642018_zal_nr_8_oswiadczenie.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany