Przetargi ustne

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Sterławki Małe, gmina Giżycko.

                                                                                                                                                         Giżycko, 07 luty 2018r.                                                                                                                                                                                     

RRG.6840.5.2018    

BIP

monitorurzedowy.pl

Tablica ogłoszeń

a/a

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 

“Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  /Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm./, oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t. j./, Wójt Gminy w Giżycku ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się 23 marca 2018 roku o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33.

 

Wadium należy wpłacić do 19 marca 2018 roku na niżej podane konto Gminy Giżycko:
PKO BP SA O/I Giżycko nr 65 1020 4753 0000 0202 0038 7357.

 

Miejscowość Sterławki Małe, obręb geodezyjny Sterławki Małe.

- Działka numer 119/5 o powierzchni 0,2632 ha, położona w miejscowości Sterławki Małe, obręb geodezyjny Sterławki Małe,  przeznaczona zgodnie z decyzją znak: RRG.6730.119.2016 Wójta Gminy Giżycko nr 166.2016 z dnia 30 września 2016 roku pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną.

Cena wywoławcza –  50 000,00 zł. Wadium – 5 000,00 zł.

Księga wieczysta – OL1G/00024654/6.

- Działka numer 119/6 o powierzchni 0,2443 ha, położona w miejscowości Sterławki Małe, obręb geodezyjny Sterławki Małe,  przeznaczona zgodnie z decyzją znak: RRG.6730.119.2016 Wójta Gminy Giżycko nr 166.2016 z dnia 30 września 2016 roku pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną.

Cena wywoławcza –  48 000,00 zł. Wadium – 5 000,00 zł.

Księga wieczysta – OL1G/00024654/6.

 

Gmina Giżycko położona jest w samym sercu Wielkich Jezior Mazurskich. Podstawowym atutem gminy są wysokie walory turystyczne oraz dobrze rozwinięta baza turystyczna. Gmina Giżycko leży przy głównym szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.

Nieruchomości położone są w miejscowości Sterławki Małe w gminie Giżycko. Sterławki Małe to miejscowość atrakcyjna turystycznie zlokalizowana w sąsiedztwie Jeziora Dejgunek i Jeziora Dejguny. Działki są niezabudowane, niezagospodarowane i nie ogrodzone. W bliskim sąsiedztwie znajduje się zabudowa zagrodowa oraz grunty rolne.

 

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie posiadają żadnych obciążeń, ani też nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Przy sprzedaży działek, do wylicytowanej kwoty doliczony będzie podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1221 ze zm./.

Przed terminem otwarcia przetargu wadium winno być na koncie Gminy Giżycko.

Postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium nie może być ruchome, musi być przypisane do działki.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym  zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium ulega przepadkowi gdy osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.

Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości.

Niedotrzymanie terminu wpłaty wylicytowanej ceny powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.       

W przetargu mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców /Dz. U. z 2017 r. , poz. 2278  t. j./. Cudzoziemcy dodatkowo muszą przedłożyć ważne zezwolenie wydane przez  ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości. 

W przypadku gdy cudzoziemiec w wyniku przetargu zostanie ustalony kandydatem na nabywcę, a nie uzyska zezwolenia, wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Giżycko a przetarg czyni niebyłym.                                                                                                               

Wylicytowana w przetargu cena nie podlega rozłożeniu na raty.

Na w/w działkach będących przedmiotem przetargu nie przeprowadzono badań geologicznych.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania, a wpłacone wadium zostanie zwrócone. W uzasadnionych przypadkach zastrzega się możliwość zmiany terminu przetargu i terminu wpłaty wadium.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi nabywca.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Giżycko ul. Mickiewicza 33, pokój nr 24,
tel. 87 429 99 79, 87 429 99 78,  fax. 87 429 99 76.

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-02-07
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Kwiecień
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lutego 2018 09:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Kwiecień
Ilość wyświetleń: 188
12 lutego 2018 09:32 Magdalena Kwiecień - Opublikowanie dokumentu.
12 lutego 2018 09:32 Magdalena Kwiecień - Dodanie załącznika [mapa_sterlawki_male.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
12 lutego 2018 09:31 Magdalena Kwiecień - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany