Przetargi ustne

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Róg Pierkunowski, obręb geodezyjny Antonowo, Gmina Giżycko.

                                                                                                                                    Giżycko, 18 grudzień 2018 r.                                                                                                                    

RRG.6840.40.2018   

BIP

monitorurzedowy.pl

Tablica ogłoszeń

a/a

OGŁOSZENIE  O  SIÓDMYM  PRZETARGU

 

“Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  /Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm./, oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 j. t./, Wójt Gminy w Giżycku ogłasza siódmy przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się 25 lutego 2019 roku o godz. 10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33 po przetargach przeprowadzonych w dniach: I przetarg- 12 sierpnia 2016 roku, II przetarg - 2 grudnia 2016 roku, III - 5 czerwca 2017 roku, IV – 20 listopada 2017 roku, V – 15 czerwca 2018 roku,
VI przetargu – 12 października 2018 roku, zakończonymi wynikami negatywnymi.

 

Wadium należy wpłacić do 19 lutego 2019 roku na niżej podane konto Gminy Giżycko:

PKO BP SA O/I Giżycko nr 65 1020 4753 0000 0202 0038 7357.

 

Miejscowość Róg Pierkunowski, obręb geodezyjny Antonowo, gmina Giżycko.

- Działka oznaczona numerem 16/63 o powierzchni 1,4982 ha, położona w miejscowości Róg Pierkunowski, obręb geodezyjny Antonowo.

Zabudowana budynkiem gospodarczym, który zgodnie z decyzją znak: RGKiOŚ.6730.174.2014 o warunkach zabudowy nr 15.2015 z dnia 11 lutego 2015 roku, przeznaczony jest na rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania na cele usługowe związane z obsługą turystyki wędkarskiej oraz budowę budynku sanitariatu.

Cena wywoławcza2 300 000,00 zł. Wadium115 000,00 zł.

Księga wieczysta – OL1G/00027604/4.

Gmina Giżycko położona jest w samym sercu Wielkich Jezior Mazurskich. Podstawowym atutem gminy są wysokie walory turystyczne oraz dobrze rozwinięta baza turystyczna. Gmina Giżycko leży przy głównym szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.

Nieruchomość  położona jest w miejscowości Róg Pierkunowski w gminie Giżycko, nad jeziorem Dargin. Graniczy od strony zachodniej z linią brzegową jeziora, długość linii brzegowej około 250 m. Dojazd do nieruchomości z miejscowości Pierkunowo.

W sąsiedztwie znajdują się nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi i  gospodarczymi.

 

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie posiada żadnych obciążeń, ani też nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Przy sprzedaży działek, do wylicytowanej kwoty doliczony będzie podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm./.

Przed terminem otwarcia przetargu wadium winno być na koncie Gminy Giżycko.

Postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym  zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium ulega przepadkowi gdy osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.

Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości.

Niedotrzymanie terminu wpłaty wylicytowanej ceny powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.       

W przetargu mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców /Dz. U. z 2017 r. , poz. 2278 ze zm./. Cudzoziemcy dodatkowo muszą przedłożyć ważne zezwolenie wydane przez  ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości. 

W przypadku gdy cudzoziemiec w wyniku przetargu zostanie ustalony kandydatem na nabywcę, a nie uzyska zezwolenia, wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Giżycko a przetarg czyni niebyłym.                                                                                                            

Wylicytowana w przetargu cena nie podlega rozłożeniu na raty.

Na w/w działkach będących przedmiotem przetargu nie przeprowadzono badań geologicznych.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania, a wpłacone wadium zostanie zwrócone. W uzasadnionych przypadkach zastrzega się możliwość zmiany terminu przetargu i terminu wpłaty wadium.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi nabywca.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Giżycko ul. Mickiewicza 33, pokój nr 24,

tel. 87 429 99 79, 87 429 99 78,  fax. 87 429 99 76.

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-12-18
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Kwiecień
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 grudnia 2018 11:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Kwiecień
Ilość wyświetleń: 392
21 grudnia 2018 11:11 Magdalena Kwiecień - Opublikowanie dokumentu.
21 grudnia 2018 11:10 Magdalena Kwiecień - Dodanie zdjęcia [310m.jpg] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
21 grudnia 2018 11:10 Magdalena Kwiecień - Dodanie załącznika [decyzja_o_warunkach_1663.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany