Przetargi ustne

Przetarg na sprzedaż działek położonych w miejscowości Gajewo, gmina Giżycko.

Giżycko, 13 styczeń 2020r.

BIP

ugg.pl

monitorurzedowy.pl

Tablica ogłoszeń

a/a

RRG.6840.1.2020

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 t. j.), Wójt Gminy w Giżycku ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości po I przetargu przeprowadzonym w dniu 09 września 2019 roku zakończonym wynikiem negatywnym:

 1. I.  Oznaczenie nieruchomości będących przedmiotem przetargu:

Opis nieruchomości:

Nieruchomości gruntowe oznaczone numerami geodezyjnymi:

1)   208/65 o powierzchni 0,0294 ha, położona w miejscowości Gajewo, obręb geodezyjny Gajewo, gmina Giżycko dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą OL1G/00018549/4.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Gajewo w gminie Giżycko. Sąsiedztwo stanowią nieruchomości zabudowane budynkami handlowo-usługowo-magazynowymi.

Obecnie teren działki jest niezagospodarowany i nieogrodzony. Działka przeznaczona jest pod zabudowę usługowo-produkcyjną, posiada korzystny do zagospodarowania kształt.

Teren jest wyposażony w energię elektryczną, sieć wodnokanalizacyjną i gazową. Rodzaj użytków: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

2)   208/67 o powierzchni 0,0301 ha, położona w miejscowości Gajewo, obręb geodezyjny Gajewo, gmina Giżycko dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą OL1G/00018549/4.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Gajewo w gminie Giżycko. Sąsiedztwo stanowią nieruchomości zabudowane budynkami handlowo-usługowo-magazynowymi.

Obecnie teren działki jest niezagospodarowany i nieogrodzony. Działka przeznaczona jest pod zabudowę usługowo-produkcyjną, posiada korzystny do zagospodarowania kształt.

Teren jest wyposażony w energię elektryczną, sieć wodnokanalizacyjną i gazową. Rodzaj użytków: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

 1. II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Na nieruchomości została wydana decyzja Wójta Gminy Giżycko znak: RGKiB.7331-73/07 o warunkach zabudowy nr 68/07 z dnia 22 sierpnia 2007 roku, zgodnie z którą działki będące przedmiotem przetargu przeznaczone są pod zabudowę usługowo-produkcyjną.

Powyższa decyzja nie podlega przeniesieniu na nabywcę.

 1. III. Obciążenia i zobowiązania których przedmiotem są nieruchomości:

Nieruchomości nie są obciążone żadnymi długami, hipotekami i ciężarami ani ograniczeniami w rozporządzeniu, nie toczy się w stosunku do nich żadne postąpienie sądowe dotyczące własności, nie są przedmiotem zabezpieczeń w szczególności bankowych, a nadto w chwili obecnej nie są nikomu wynajmowana ani wydzierżawiane.

 1. IV. Cena wywoławcza nieruchomości:

1) Cena wywoławcza działki numer 208/65 – 50 000 zł.

2) Cena wywoławcza działki numer 208/67 – 50 000 zł

Do cen nieruchomości ustalonych w przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.

 1. V. Wadium:

1) Wadium na działkę numer 208/65 – 5 000 zł.

2) Wadium na działkę numer 208/67 – 5 100 zł 

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w podanej powyżej wysokości, do dnia 25 lutego 2020 roku (włącznie) na konto Gminy Giżycko: PKO BP SA O/I Giżycko nr 65 1020 4753 0000 0202 0038 7357. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Giżycko.

Postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.

 1. VI. Forma zbycia: sprzedaż nieruchomości w przetargu ustnym nieograniczonym.
 1. VII. Termin przetargu:

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 28 luty 2020 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11- 500 Giżycko.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

 1. VIII. Skutki nieprzystąpienia do zawarcia umowy przez osobę ustaloną w przetargu jako nabywca nieruchomości:
 2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu przez organizatora przetargu, organizator przetargu (Gmina Giżycko) może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zawiadomienie osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży następuje najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, przy czym data ta nie może być dłuższa niż 2 miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin umowy nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 1. IX. Pozostałe informacje:
 2. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.
 3. Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości.
 4. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym  zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 5. Wpłata wylicytowanej ceny nieruchomości powiększonej o podatek VAT i pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium musi być dokonana w terminie do czasu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości, której data zostanie wyznaczona w okresie 21 dni od dnia przeprowadzonego przetargu, przy czym data ta nie może być dłuższa niż 2 miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 6. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej  ponosi nabywca.
 7. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. W przypadku gdy cudzoziemiec w wyniku przetargu zostanie ustalony kandydatem na nabywcę, a nie uzyska zezwolenia, wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Giżycko.
 8. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów, a wpłacone wadium zostanie zwrócone. Zastrzega się możliwość uzupełnienia lub zmiany warunków oraz w uzasadnionych przypadkach zastrzega się możliwość zmiany terminu przetargu i terminu wpłaty wadium.
 9. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Giżycko ul. Mickiewicza 33, pokój nr 24, tel. 87 429 99 79.
 10. Uprzątnięcie nieruchomości i przygotowanie jej do realizacji inwestycji należy do nabywcy.
 11. Z ewentualnym wnioskiem o wycinkę drzew i krzewów z terenu nieruchomości zobowiązany będzie wystąpić nabywca nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 12. Nie dopuszcza się przelewu nabytej w drodze przetargu wierzytelności o nabycie nieruchomości poza przelaniem wierzytelności pomiędzy uprawnionymi nabywcami nieruchomości w sytuacji nabycia nieruchomości przez dwie lub więcej osób.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2020-01-13
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Kwiecień
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 stycznia 2020 09:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Kwiecień
Ilość wyświetleń: 878
20 stycznia 2020 09:53 (Magdalena Kwiecień) - Opublikowanie dokumentu.
20 stycznia 2020 09:52 (Magdalena Kwiecień) - Dodanie załącznika [mapa_gajewo_targowica_208.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
20 stycznia 2020 09:13 (Magdalena Kwiecień) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany