Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o decyzji o warunkach zabudowy - budynku rekreacji indywidualnej (letniskowego) wraz z budynkiem gospodarczym na działce o nr geodezyjnym 522/50 położonej w obrębie geodezyjnym Bogacko, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środ

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN 15 kV z kanalizacją kablową 2x40 do kabla na działkach o nr geodezyjnych 7/2, 7/1, 81/3, 6, 5, 4/2, 3/7, 3/3, 3/4, 21/2, 23/4, 24/3, 25, 27/1, położonych w obrębie geodezyjnym Kruklin, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochron

Obwieszczenie o korekcie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych napowietrzno-kablowych nn 0,4kV przy ul. Świderskiej i Antonowskiej w m. Gajewo oraz. ul. Serdecznej w m. Antonowo, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o korekcie wniosku Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2020r. poz. 256 ze zm.)

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV z kanalizacją kablową 2x40 do kabla sterowniczego, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN i linii kablowej nN 0,4 kV na działkach o nr geodezyjnych 400/1, 89/4, 82/2, 400/2, 89/5, 89/3, 95, 401/1, 401/2, 79/4, 79/1, 112, 77/1, 77/2 położonych w obrębie geodezyjnym Kruklin, gmina Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisk

Obwieszczenie do stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 95, obręb Sołdany

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego WÓJT GMINY...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 95, obręb Sołdany

OBWIESZCZENIE Zgodnie z wymogami art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) WÓJT GMINY GIŻYCKO

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie w obrębie Kozin na działce 50/1, w gminie Giżycko elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi

OBWIESZCZENIE Zgodnie z wymogami art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) WÓJT GMINY GIŻYCKO inf

Zatrzymaj banner przewijany