Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4kV w obr. geod. Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257 ze zm.) Informuję strony postępowania oraz ogół...

Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji z dnia 20 sierpnia 2018 r. znak RRG.6220.2.2018.10 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr geod. 399, obręb Kruklin

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 810 ze zm.) WÓJT...

ZAPYTANIE OFERTOWE „PRZEPROWADZENIE ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH POMNIKA PRZYRODY „WOJCIECH” – DRZEWA Z GATUNKU DĄB SZYPUŁKOWY, ROSNĄCEGO NA DZIAŁCE NR EW. 306/5, OBRĘB GAJEWO”

Giżycko, 08.10.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Gmina Giżycko ul. Mickiewicza 33 11-500 Giżycko tel. 87 429 99 60, fax. 87 429 99 76 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą: „PRZEPROWADZENIE ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH POMNIKA PRZYRODY „WOJCIECH” – DRZEWA Z GATUNKU DĄB SZYPUŁKOWY,...

Zakup schodołazów – 3 szt. - wyposażenie szkół podstawowych w Wilkasach, Bystrym i Upałtach na terenie Gminy Giżycko”.

Zaprasza do złożenia oferty Gmina Giżycko zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie Zarządzenia nr 17.2018 Wójta Gminy Giżycko z dnia 13.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Giżycko zamówień, których...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w obr. geod. Sołdany, Pieczonki, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257 ze zm.). Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa ...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6.2018 z dnia 07.02.2018r. - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obr. geod. Szczybały Giżyckie, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257 ze zm.) Informuję strony postępowania oraz ogół...

Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN, linii kablowej 0,4kV, stacji transformatorowej SN/nn oraz złącza kablowo-pomiarowego w obrębie geodezyjnym Upałty, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA O PODJĘCIU ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.), art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257 ze zm.). Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa ...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kablowej linii oświetlenia drogowego w obr. geod. Szczybały Giżyckie, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257 ze zm.) Informuję strony postępowania oraz ogół...

Zatrzymaj banner przewijany