Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 98/4, obręb Antonowo, gm. Giżycko

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) WÓJT...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Spytkowo XVI, gm. Giżycko, pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie, położonego na części działki nr 300, obręb ewidencyjny Spytkowo

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego WÓJT GMINY...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 5kV, linii kablowej nN 0,4kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej w obrębie geodezyjnym Kruklin, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2018r. poz. 2096 ze zm.)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kablowej linii oświetlenia nn 0,4kV dł. ok. 593m i 18 słupów oświetleniowych w obrębie geodezyjnym Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2018r. poz. 2096 ze zm.)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie geodezyjnym Gajewo, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2018r. poz. 2086 ze zm.).

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Niegocin w Bystrym.

OBWIESZCZENIE WÓJTA O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.), art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu i

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wrony, Gmina Giżycko oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wrony, Gmina Giżycko Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w obrębie geodezyjnym Wilkasy, gmina Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe

Zatrzymaj banner przewijany