Komunikaty - archiwum

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż elementów małej architektury w miejscowościach: Sterławki Małe, Sulimy i Bogaczewo. (Rozstrzygnięte)

Zał. 1
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż elementów małej architektury w miejscowościach: Sterławki Małe, Sulimy i Bogaczewo.

RRG.271.17.2015.RC
Wójt Gminy Giżycko zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż elementów małej architektury w miejscowościach: Sterławki Małe, Sulimy i Bogaczewo.

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż w oparciu o typowe i dostępne na rynku urządzenia, które posiadają niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa dopuszczające do użytkowania, kolorystyka (w miarę możliwości) do uzgodnienia z Zamawiającym.

Informacja o produktach równoważnych:
Użyte rysunki, opisy zostały podane przykładowo. Wykonawca, oferując przedmiot równoważny do opisanego w rozpoznaniu cenowym, jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów jakościowych, użytkowych i funkcjonalnych, które muszą być na poziomie nie niższym / nie gorszym od wskazanych przez Zamawiającego.

Wszystkie podane parametry (dł., wys., szer. w cm) stanowią miary minimalne, jakie powinien spełniać dany produkt.

Zadanie nr 1 w miejscowości Sterławki Małe:
1. Grill murowany
• bryła z paleniskiem o wymiarach wysokość 107 cm, szerokość 77 cm, długość. 104cm,
• płyta metalowa palenisko 82×65 cm,
• ruszt ze stali nierdzewnej 82×55 cm, zamontowany na stałe,
• prowadnica rusztu - ceownik 68×1,6×1,3cm
• zbrojenie ze stalowego płaskownika 100x6x0,5 cm,
• obudowa z cegły klinkierowej na zaprawie do murowania z wykonanymi fugami pomiędzy cegłami,
• bryła z blatem z piaskowca o wymiarach wysokość 71 cm, szerokość 77 cm, długość 65 cm,
• grubość blatu z piaskowca min. 4 cm, zaimpregnowany,
• obie bryły połączone razem, posadowione na podstawie z płyty betonowej o grub. min. 20 cm, podbudowa zagęszczony żwir o grub. 30cm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Wiata z zadaszeniem
• szerokość wiaty – min. 2,0 m, długość min. 3,0 m,
• wysokość całkowita – min. 2,5 m,
• dach dwuspadowy w pełnym deskowaniu, pokryty gontem bitumicznym,
• wewnątrz wiaty należy umiejscowić stół oraz drewniane ławki
• posadowiona na stopach betonowych 25x25x50cm, zakotwione okuciami stalowymi ocynkowanymi ( „buty”) w ww. stopach

Wykonanie i montaż stołu i ławek.
• stół o długości min. 2,20 cm– 1 szt.
• ławki (należy zamocować wzdłuż stołu, szerokość siedziska min. 30 cm) – 2 szt.
• ławki należy trwale przymocować do wiaty, tak aby uniemożliwić ich przemieszczanie
• prace należy wykonać w oparciu o rysunek poglądowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ławkostół
• Komplet ogrodowy – stół + 2 ławeczki, dane techniczne: długość – 160 cm, szerokość 170 cm, wysokość –80 cm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie nr 2 w miejscowości Sulimy:
1. Grill stacjonarny


• grill stacjonarny o konstrukcji murowanej z 2 zestawami do pieczenia – grillowania,
• fundament - na płycie żelbetowej grubości 15 cm zbrojonej siatką fi 8 mm górą i dołem. Stal A-i, beton B-15, na podkładzie z chudego betonu (B-7.5) grubości 10 cm, w środku otwór fi 40 cm na drenaż odwadniający palenisko.
• mur i niecka paleniska - z kamienia łamanego, polnego na zaprawie, w części podziemnej kamień można zastąpić kostką betonową.
• żuraw grilla – 2 sztuki o konstrukcji stalowej na kształtownikach – profilach zamkniętych według rysunku (zał. nr 3). Wielkość żurawia oraz rusztu dobrano tak, aby ruszty nie kolidowały ze sobą w powietrzu.
• ruszt ruchomy – o konstrukcji stalowej na kątowniku 20 x 20/3 mm o wymiarze 40 x 50 cm z siatką stalową, prowadzenie za pomocą łańcucha z drutu grubości 2.5 – 3 mm ocynkowanego. Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować 2x warstwą wierzchnią.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie nr 3 w miejscowości Bogaczewo:
1. Dostawa 2 szt. stołów oraz 6 szt. drewnianych ławek na metalowym stelażu

• meble parkowe o grubości desek min. 3 cm, malowane trzema warstwami lakierobejcy (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) wykonane z twardego drewna (bug lub grab) o mocnej i solidnej konstrukcji,
• długość stołu: 160 cm - 180 cm, szerokość min. 75 cm,
• długość ławek to: 160 cm-180 cm, ławki wyprofilowane, siedzenie składać się ma z czterech rzędów desek,
• nogi żeliwne najwyższej jakości pomalowane farbą zabezpieczającą, z możliwością montażu do podłoża.
 
 
 
Zamawiający wymaga by materiały użyte do realizacji zamówienia były odporne na warunki atmosferyczne i w I gatunku. Kolory do uzgodnienia z Zamawiającym. Drewno konstrukcyjne oszlifowane .

Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Użyte powyżej zdjęcia i wizualizacje należy traktować wyłącznie jako opis technologii i parametrów technicznych materiałów. Dopuszcza się rozwiązania równoważne z opisywanymi przy zachowaniu nie gorszych niż opisane parametrów technicznych materiałów i technologii wykonania robót. Dopuszcza się także odstępstwa w podanych wymiarach o +/- 2%.

Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za wykonanie robót związanych z wykonaniem wiat, z którą to osobą Zamawiający lub osoba przez niego upoważniona będzie dokonywała wszelkich uzgodnień.
Wykonawca dołączy do oferty:
a) opis lub specyfikację,
b) zdjęcia lub rysunki poglądowe.Wymagany termin wykonania zamówienia: do 08.08.2015 r.

II. Sposób złożenia oferty
1. Pisemną ofertę należy złożyć na załączonym formularzu (załącznik nr 1).
2. Cenę podaną w ofercie (brutto w PLN, netto w PLN, VAT) należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową - musi więc obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (np.: dostawa, montaż, stawka VAT, itp.).
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
5. Ofertę należy przesłać w formie pisemnej: faxem (87/429 99 76), mailem (zeskanowaną ofertę z podpisem) na adres: ugg@ugg.pl, złożyć w Sekretariacie Zamawiającego (pokój nr 11) lub przesłać na adres Urzędu Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko do dnia 08.07.2015 r. do godz. 10:00 z dopiskiem: Oferta na „dostawę i montaż elementów małej architektury w miejscowościach: Sterławki Małe, Sulimy i Bogaczewo".
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania bez podania przyczyny.
7. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymogami ponosi Wykonawca (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w punkcie 5. Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie określonym w punkcie 5 nie będą rozpatrywane.
8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania.
9. Ocena ofert: Cena – 100 %,
10. Osobami wyznaczonymi do kontaktu z Wykonawcami w godz. pracy Urzędu (800-1500) są:
1) Pani Anna Maślij– tel. 87/429 99 83
2) Pani Ewa Dmochowska – tel. 87/429 99 82

11. Załączniki do rozpoznania:
1) Formularz ofertowy,
2) Grill – rysunek technicznyWójt Gminy Giżycko
/-/ Marek Jasudowicz

Zdjęcia

Zał. 2
Zał. 3
Zał. 4
Zał. 5
Zał. 6

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2015-06-30
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Dmochowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 września 2015 10:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 859
19 października 2015 13:19 (Administrator) - Dodanie zdjęcia [6.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2015 13:17 (Administrator) - Dodanie zdjęcia [5.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2015 13:12 (Administrator) - Dodanie zdjęcia [4.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany