Komunikaty - archiwum

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w obrębie geodezyjnym Grajwo i Kąp, gmina Giżycko.

Nasz znak: RGKiOŚ.6733.4.2014
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 – tekst jednolity) oraz art. 61 k.p.a.
Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa


że do Wójta Gminy Giżycko 14.02.2014r. wpłynął wniosek Pana Arkadiusza Faj reprezentującego firmę Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w obrębie geodezyjnym Grajwo i Kąp, gmina Giżycko.
Trasa planowanej linii planowana jest w granicach działek o numerach geodezyjnych:
- 78/21, 123/2, 107 – obręb Grajwo,
- 11/1, 9/4, 9/2, 72/1, 35/4, 35/5, 35/3, 130/3, 112/4, 112/5, 115/6, 47/1, 45/2, 81, 113, 31, 77, 50/1, 58, 120/1, 120/2, 49/1, 122/12, 122/2, 116/13, 52/1, 122/5, 122/14 – obręb Kąp.

Wymienione działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Uwagi dotyczące wniosku można wnosić pisemnie do tutejszego organu w terminie do 14 dni od daty publikacji lub doręczenia obwieszczenia.


Otrzymują:
1. Wnioskodawca i strony wg wykazu
2. Tablica ogłoszeń w siedzibie tyt. Organu
3. Sołectwo Grajwo, Kąp – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
4. www.bip.ugg.pl
5. a/a

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2014-02-20
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Emilia Chochulska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 października 2015 11:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 372
01 października 2015 11:52 (Administrator) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany