Komunikaty - archiwum

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - SOŁECTWO STERŁAWKI MAŁE

Nasz znak: RGKiOŚ.6733.33.2013
OBWIESZCZENIE WÓJTA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
INFORMUJĘ STRONY POSTĘPOWANIA ORAZ OGÓŁ SPOŁECZEŃSTWA

Poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:
- w Biuletynie Informacji Publicznej,
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Organu,
- w sołectwie Sterławki Małe – w miejscu planowanego przedsięwzięcia

że w dniu 29 stycznia 2014r. została wydana przez Wójta Gminy Giżycko decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 2.2014 znak: RGKiOŚ.6733.33.2013 dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nN YAKXS 4×120mm2 wraz ze złączem kablowym na działce ozn. nr geod. 58/49 w obrębie geodezyjnym Sterławki Małe, gmina Giżycko.


W siedzibie tut. Organu przy ul. Mickiewicza 33 w Giżycku pok. Nr 24 można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w godzinach pracy Gminy Giżycko.
Natomiast doręczenie decyzji ze skutkiem prawnym dla stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez dwa pierwsze z wymienionych wyżej sposobów ( art. 49 k.p.a.)
Otrzymują:
1. BIP Gminy Giżycko
2. UG Tablica Ogłoszeń
3. SOŁECTWO STERŁAWKI MAŁE – 2 egz. z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń
4. a/a

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2014-02-04
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Emilia Chochulska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 października 2015 11:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 554
19 października 2015 13:49 (Administrator) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 października 2015 11:56 (Administrator) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany