Komunikaty - archiwum

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o udziale społecznym w procedurze oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektrycznego, odzysku odpadów tworzyw sztucznych i zbierania odpadów

OBWIESZCZENIE
WÓJT GMINY GIŻYCKO

działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 t.j. ze zm.) zawiadamia, że w dniu 3.09.2013 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektrycznego, odzysku odpadów tworzyw sztucznych i zbierania odpadów na działce nr 65/2 w miejscowości Świdry, gm. Giżycko. Do wniosku załączony został raport oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Giżycko, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku opinią sanitarną znak: ZNS.9083.30.2013.ZB z dnia 10.01.2014 r. wyraził pozytywną opinię w zakresie wymagań sanitarno-higienicznych i zdrowotnych dotyczących realizacji w/w przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem znak: WOOŚ.4242.92.2013.MT.1 z dnia 25.11.2014 r. uzgodnił warunki realizacji inwestycji.
W związku z powyższym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni (tj. od 16 stycznia 2014 r. do 6 lutego 2014 r.) w siedzibie Urzędu Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33 (pokój nr 26, II piętro) w godzinach 8-15. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Giżycko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2014-01-15
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Artur Pawlukowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 października 2015 11:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 535
19 października 2015 13:49 (Administrator) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 października 2015 11:58 (Administrator) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany